HomeNieuwsActieplan Wonen

Actieplan Wonen

Publicatiedatum: 27 nov. 2019

Woningproblematiek vlot trekken

Het College van GS wil een Actieplan Wonen opstellen om de woningbouwproblematiek in Gelderland op de korte termijn vlot te trekken. Het heeft alleen betrekking op nieuwbouw; aanpak / verduurzaming van de bestaande woningvoorraad staat hier los van. Evert Mulder gaf namens de SGP aan het opstellen van het Actieplan toe te juichen, maar plaatste wel een paar kanttekeningen:

  • SGP wil met name investeren voor de onderkant van de markt, niet voor mensen die het zelf kunnen betalen.
  • SGP acht de landelijke eisen op het gebied van duurzaamheid voldoende, de provincie hoeft die lat niet hoger te leggen.
  • SGP gaat voor wonen in zowel steden, alsook in dorpen en in het buitengebied. De focus moet niet alleen op de steden liggen.
  • We moeten niet strak vasthouden aan inbreiden boven uitbreiden. Ook binnen de bebouwde kom moet er ruimte overblijven voor groen, o.a. met het oog op klimaatadaptatie.
  • De regio’s in Gelderland zijn niet gelijk, het is voor de SGP prima om te kijken welke aanpak in welke regio het meest effectief is.
  • Flexibiliteit in het proces en toepassen van maatwerk is nodig en ook goed, maar zorgvuldigheid blijft wel geboden. Willekeur (of de schijn daarvan) moet worden voorkomen.

 Het Actieplan Wonen wordt op basis van de inbreng van de Staten verder uitgewerkt en geconcretiseerd, om in maart 2020 te worden vastgesteld door Provinciale Staten.