HomeNieuwsRES 1.0

RES 1.0

Publicatiedatum: 9 jun. 2021

De verschillende regio’s in Gelderland hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan de Regionale Energie Strategie (RES). Van vier regio’s in de provincie was versie 1.0 zover dat Provinciale Staten hierover op 9 juni een besluit konden nemen. Evert Mulder: “Voor de SGP is de energietransitie een wezenlijk onderdeel van Bijbels rentmeesterschap.”


Lees hier de bijdrage van Evert Mulder:

Vandaag zetten we een belangrijke stap op weg naar een duurzame elektriciteitsvoorziening in Gelderland. 4 van de 6 RES-sen zijn zo ver uitgewerkt dat we daarover een besluit kunnen nemen. Voor de SGP is de energietransitie een wezenlijk onderdeel van Bijbels rentmeesterschap. We moeten voorkomen dat fossiele brand- en grondstoffen in heel korte tijd worden opgebruikt. Tevens moeten we de impact van ons menselijk handelen op schepping en klimaat zoveel mogelijk proberen te beperken, en dus ook onze CO2 emissies.

Wat betreft de 4 voorliggende RES-sen; als SGP zijn we tevreden over het aanbod van de regio’s. Mooi dat we gezamenlijk als RES-partners in Gelderland ons steentje bijdragen aan de nationale doelstelling. De regio’s doen een mooi bod, zeker als we meewegen dat, zeker rond de Veluwe, de regio’s beperkt zijn in hun mogelijkheden voor windenergie, vanwege Natura-2000 en de wespendief. En dit is voor hen tevens een beperking in de realisatie van meer evenwicht tussen zon en wind.

Als SGP zullen we instemmen met de vier voorliggende RES-sen 1.0. Niettemin hebben we wel wat zorgen, en willen we mede richting geven aan het vervolgproces richting realisatie en de RES-sen 2.0.

  • Wij begrijpen dat er, vanwege de instandhoudingsdoelen van de wespendief, nu geen windmolens in Natura-2000 gebieden kunnen komen. Echter voor de zone rondom de Veluwe zijn de beperkingen nu gebaseerd op inschattingen en berekeningen van risico’s dat een wespendief in aanvaring komt met een windmolen. Wij willen graag een toezegging van de gedeputeerde dat nader onderzoek wordt uitgevoerd naar de werkelijke aanvaringsrisico’s, om zo mogelijk het aantal te plaatsen windmolens rond de Veluwe te vergroten. Ook het onderzoek naar mitigerende maatregelen, zoals het zwart maken van één wiek, juichen we toe.

  • Voor ons is het niet zo natuur en de energietransitie per definitie niet samen zouden kunnen gaan. Wat ons betreft worden bij conflicterende ruimtevragen alle belangen tegen elkaar afgewogen. Windmolens boven het Gelders NatuurNetwerk zijn voor ons dus niet op voorhand uitgesloten.

  • Met het LTO maakt de SGP zich zorgen over zonnepanelen op vruchtbare landbouwgrond. We zien ze liever op daken en restgronden. Wij zien dus graag dat regio’s en gemeenten werk maken van de implementatie van de zonneladder in het eigen beleid. Wat ons betreft prima om hierover iets op te nemen in de Omgevingsverordening.

  • We maken ons zorgen over de maatschappelijke kosten van de versterking van het elektriciteitsnet en de bouw van nieuwe onderstations. Wij zouden graag zien dat zonne- en windparken zo gesitueerd worden dat aansluitingen gecombineerd kunnen worden. Tegelijkertijd begrijpen we ook dat we dit niet van bovenaf moeten willen opleggen. Wel willen we de RES partners stimuleren om hier nog eens kritisch naar te kijken, in overleg met de netbeheerders. We dienen de motie van GroenLinks mede in, om met name het aspect van de maatschappelijk kosten beter in beeld te brengen.

  • Ook maken we ons met diverse gemeenteraden zorgen over het feit dat participatie en draagvlak nog niet overal vanzelfsprekend lijkt te zijn. Wij dienen daarom graag de motie van PvdA mede in waarin wordt opgeroepen om de RES partners te ondersteunen bij het vergroten van zowel draagvlak als participatiemogelijkheden, in het vervolgproces, richting RES 2.0, waarin meer concreet gezocht gaat worden naar locaties voor de aanleg van zonneparken en windmolens.

  • Tenslotte kijken we met belangstelling uit naar de RES-sen 1.0 van de Achterhoek en de Cleantech regio.