24 september 2020

Aanhoudende onrust over granulietstortingen

In de gemeente West Maas en Waal heerst nog steeds veel onrust over het storten van granuliet in zandwinningsplassen. Heeft dit op lange termijn gevolgen voor de grond- en waterkwaliteit en gezondheid?

 

Baggeren, bewerken en bergen

Op 23 september debatteerde Provinciale Staten over deze kwestie en de rol die hierbij weggelegd is voor de provincie. De Statenbrief van Gedeputeerde Staten over Baggeren, bewerken en bergen vormde hierbij het uitgangspunt. Hierin is een voorkeursvolgorde (of ladder) opgesteld die zou moeten gelden bij het opruimen van overtollige grond en bagger:

  • 1. Innovatie en hergebruik hebben de voorkeur boven berging in putten of op land.
  • 2. Mocht hergebruik en/of reiniging niet mogelijk blijken en een locatie moet worden gevonden om het afval op te slaan, dan is de inzet maximale regionale circulariteit van grond- en baggerstromen op regionaal niveau.
  • 3. Voor het opslaan van het resterende, onbruikbare afval wordt ervoor gekozen om het materiaal ingepakt te storten in onderwaterstortlocaties, die uiteindelijk geheel daartoe worden ingericht.
  • 4. Mochten onderwaterstortlocaties niet toereikend zijn voor de opslag van afval uit grond- en baggerstromen, dan ligt het in de rede om bovengrondse opslaglocaties te benutten.

Namens de SGP voerde Evert Mulder het woord in dit debat. Hij gaf aan dat de SGP zich kan vinden in de bovengenoemde voorkeursvolgorde of ladder.

Controle

Voor wat betreft de specifieke situatie van het storten van granuliet in de zandwinningsplas in de gemeente West Maas en Waal gaat het de SGP niet zozeer om de juridische discussie of granuliet een grondstof of een bouwstof is. Het is van belang dat wat er eventueel aan stoffen vrij kan komen geen gevaar kan opleveren voor omwonenden. Daarom heeft de SGP samen met een aantal andere partijen een motie van de VVD mede ingediend die ervoor pleit om het water en de bodem te controleren (door monsters te nemen en die te onderzoeken) en aan de hand daarvan te bepalen of en zo ja welke risico’s er zijn. Deze motie is met ruime meerderheid aangenomen.