Kieskompas

Kieskompas heeft dit jaar in elke provincie een Kieskompas gemaakt. Dit doen we samen met de regionale omroepen. De afgelopen weken hebben we dan ook uitgebreid met Omroep Gelderland gesproken. Zo zijn er 39 stellingen opgesteld over de grote vraagstukken in onze provincie. Hieronder leest u per stelling het standpunt, en de onderbouwing van SGP Gelderland.

 

 

1. Er moeten meer windmolens in de provincie Gelderland komen.

 • Standpunt SGP Gelderland: mee eens
 • Toelichting: we willen af van het gebruik van fossiele energiebronnen. Om dat te realiseren, is er een goede mix nodig van vormen van hernieuwbare energie. Daarbij zijn windmolens (naast zonneparken) onmisbaar. Zeker als we als provincie zelfvoorzienend willen worden.

 

2. In Gelderland mag een kerncentrale komen.

 • Standpunt SGP Gelderland: mee eens
 • Toelichting: hoewel de Rijksoverheid uiteindelijk besluiten neemt over plaatsing en financiering van een kerncentrale, staat de SGP open voor de komst van een dergelijke installatie in Gelderland. Bij voorkeur in de vorm van kleine, modulaire reactoren (SMR). Een kerncentrale zorgt voor een stabiele basislast aan duurzame energie, en vormt een goede combinatie met zon- en windenergie.


3. Om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken, mogen zonnepanelen ook op weilanden worden geplaatst.

 • Standpunt SGP Gelderland: niet mee eens
 • Toelichting: de SGP wil dat gemeenten de zonneladder hanteren bij vergunningverlening van zonneparken; dus pas in laatste instantie grote zonneparken op vruchtbare landbouwgrond. Wel is het goed om te zoeken naar mogelijkheden van dubbelgebruik van grond, dus zowel voor agrarisch gebruik, als voor de opwekking van zonne-energie.


4. De provincie moet extra geld uittrekken voor verenigingen en dorpshuizen die door de gestegen gasprijzen in de financiële problemen komen.

 • Standpunt SGP Gelderland: niet mee eens
 • Toelichting: veel verenigingen en dorpshuizen vallen onder gemeentelijke verantwoordelijkheid. Niettemin is leefbaarheid in o.a. kleinere kernen een afweging om op verzoek van een gemeente extra steun te geven. Focus is dan de leefbaarheid.

 

5. De meest milieuvervuilende bedrijven moeten weg uit Gelderland, ook al gaat dat ten koste van werkgelegenheid.

 • Standpunt SGP Gelderland: neutraal
 • Toelichting: ook voor (noodzakelijke) bedrijven in een hogere milieucategorie zou plaats moeten zijn in Gelderland; we willen dat niet afschuiven. Door te werken met bufferzones en zonering van bedrijventerreinen zijn die bedrijven zo in te passen dat de omgeving daar weinig of geen hinder van ondervindt. Uiteraard moet tegen bedrijven die zich niet aan de regels houden, en het milieu vervuilen, handhavend worden opgetreden.


6. Om de uitstoot van stikstof te verminderen mag de provincie boeren gedwongen uitkopen.

 • Standpunt SGP Gelderland: helemaal niet mee eens
 • Toelichting: wat de SGP betreft, gebeurt opkopen van (boeren)bedrijven alleen op basis van vrijwilligheid. Wel moeten we de natuur- en stikstofcrisis met elkaar oplossen, maar dan gezamenlijk; we moeten dat niet eenzijdig afwentelen op de agrarische sector. Wij spreken met boeren; niet over boeren.


7. Om boeren te beschermen moet de provincie zich verzetten tegen het landelijke stikstofbeleid.

 • Standpunt SGP Gelderland: mee eens
 • Toelichting: de Rijksoverheid zoekt de oplossing te eenzijdig bij de boeren, en wil de omslag te snel realiseren. Daar gaan wij niet in mee. Bouwen en bewaren, ofwel bewerken en onderhouden van de door God gegeven schepping moeten weer meer met elkaar in evenwicht worden gebracht. We staan dan ook achter het Gelderse Stikstofbeleid, zoals vastgelegd in de Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS); alle sectoren dragen bij aan stikstofemissiereductie, en we gaan daarover met elkaar in gesprek in gebiedsprocessen.


8. Om de natuur te beschermen, mag recreatie worden beperkt.

 • Standpunt SGP Gelderland: niet mee eens
 • Toelichting: de SGP wil recreatie en beleving van de natuur niet inperken. Wel is het prima om stromen recreanten te sturen, en kwetsbare flora en fauna op bepaalde plaatsen en/of momenten rust te gunnen.

 

9. De provincie moet bestaande natuurgebieden uitbreiden, ook al verdwijnt er dan landbouwgrond.

 • Standpunt SGP Gelderland: niet mee eens
 • Toelichting: Er is al veel natuurgebied. Focus zou meer op de kwaliteit van de natuur moeten liggen. Aandacht moet er ook zijn voor de natuurwaarde van circulaire en natuur-inclusieve landbouw.


10. In Gelderland is geen ruimte voor de wolf.

 • Standpunt SGP Gelderland: helemaal mee eens
 • Toelichting: de SGP denkt dat in Gelderland de wolf niet tot haar recht kan komen. Ook de wolf zelf zou beter af zijn als er meer ruimte zou zijn. Ons land leent zich hier niet voor. Daarnaast groeit de populatie snel, evenals de schade. De veiligheidsbeleving van inwoners in Gelderland neemt af door de aanwezigheid van de wolf.


11. De wolf moet de ruimte krijgen, ook als dat ten koste gaat van toerisme op de Veluwe.

 • Standpunt SGP Gelderland: niet mee eens
 • Toelichting: ook toerisme legt een grote druk op de natuur. Voor de SGP is het belangrijk dat onze inwoners ook van de natuur moeten kunnen genieten op een eenvoudige en toegankelijke wijze. Geen grootschalig en commercieel toerisme, maar kleinschalige recreatie.  Beperken van het grootschalige toerisme ten gunste van de wolf is denkbaar.

 

12. Het moet in Gelderland weer mogelijk worden om een geitenboerderij te starten of deze uit te breiden.

 • Standpunt SGP Gelderland: helemaal mee eens
 • Toelichting: het RIVM onderzoekt al jaren de relatie tussen longziekte en o.a. geitenhouderijen. Tot op heden is de oorzaak niet gevonden, mede omdat er niet genoeg ziektegevallen zijn die onderzocht worden. Het is niet meer geloofwaardig het voorzorgbeginsel zonder uitkomst gedurende zo lange tijd vast te houden. Daarnaast is het denkbaar dat het omschakelen van een rundveebedrijf of kalverhouderij naar een geitenhouderij aan een oplossing voor de stikstofproblematiek kan bijdragen.


13. Om natuurgebieden te beschermen, mogen mountainbikers worden geweerd.

 • Standpunt SGP Gelderland: niet mee eens
 • Toelichting: mountainbiken is een gezonde lichaamsbeweging; dus is het prima om op die manier de natuur te beleven. Uiteraard wel alleen op de paden. Om de natuur te beschermen, is het goed om MTB-routes aan te leggen op plaatsen waar de natuur robuust is, en een stootje kan hebben.


14. Om boeren de ruimte te geven moet de industrie inkrimpen.

 • Standpunt SGP Gelderland: neutraal
 • Toelichting: industrie en boeren leggen beide beslag op de beschikbare ruimte in Gelderland. In ontwikkelingsplannen dient de balans goed afgewogen te worden. Dit kan per locatie en situatie sterk verschillen.


15. Er moeten meer woningen worden gebouwd, ook al verdwijnt er dan groen buitengebied.

 • Standpunt SGP Gelderland: mee eens
 • Toelichting: dat er meer woningen gebouwd moeten worden, staat voor de SGP buiten kijf. Uiteraard moet er eerst gekeken worden of dat binnenstedelijk kan. Maar gelet op de benodigde aantallen, en om ervoor te zorgen dat dorpen en steden ook groen blijven, ontkomen we er niet aan om buiten steden en dorpen te bouwen.

 

16. Als gemeenten onvoldoende sociale huurwoningen bouwen, moet de provincie hen dwingen dit te doen.

 • Standpunt SGP Gelderland: niet mee eens
 • Toelichting: er moeten wel voldoende goedkope woningen worden gebouwd in alle gemeenten. Maar het aandeel sociale huur mag best in de steden hoger zijn, en het aandeel goedkope koop in de dorpen hoger, afhankelijk van de behoefte en de vraag.

 

17. De provincie moet toestaan dat mensen permanent in een recreatiewoning kunnen wonen.

 • Standpunt SGP Gelderland: niet mee eens
 • Toelichting: recreatiewoningen (op recreatieparken) zijn in beginsel bedoeld voor recreanten, en niet voor permanente bewoning. Daar moet streng op gehandhaafd blijven worden, wat de SGP betreft. Wel kan een gemeente er voor kiezen om een vakantiepark om te vormen tot woonwijk, of om bewoning voor een bepaalde periode toe te staan.

 

18. In Gelderland mogen geen recreatiewoningen in natuurgebieden meer worden gebouwd.

 • Standpunt SGP Gelderland: neutraal
 • Toelichting: de SGP wil op dit punt onderscheid maken tussen Natura-2000 gebieden en andere natuurgebieden. Bouwen in Natura-2000 gebieden is niet wenselijk. In andere natuurgebieden zien we dat niet als een probleem; recreëren en natuur horen per slot van rekening bij elkaar.

 

19. Om snel meer huizen te bouwen, mogen extra stikstofregels aan boeren worden opgelegd.

 • Standpunt SGP Gelderland: helemaal niet mee eens
 • Toelichting: het natuur- en stikstofprobleem moeten we gezamenlijk oplossen; daar moet iedereen en daar moeten alle sectoren aan bijdragen; niet alleen de boeren, maar ook de bouw; ja de hele maatschappij.


20. Om de leefomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren, moeten er voor hen meer woningen gebouwd worden.

 • Standpunt SGP Gelderland: mee eens
 • Toelichting: om alle werkzaamheden in Gelderland uitgevoerd te krijgen, zijn arbeidsmigranten nodig. Daarom moeten we zorgen voor fatsoenlijke woonruimte; ook voor hen. En bij voorkeur in die gemeenten, en bij de bedrijven, waar zij werkzaam zijn.

 

21. De provinciale wegenbelasting moet worden verlaagd, ook al moet de provincie daardoor bezuinigen.

 • Standpunt SGP Gelderland: helemaal niet mee eens
 • Toelichting: de wegenbelasting (opcenten) staat onder druk omdat deze via de brandstof wordt geheven. Toename van elektrische auto’s verlagen de inkomsten van de provincie. Er moet worden gezocht naar andere inkomstenbronnen om het provinciale wegennet te onderhouden.


22. Bij belangrijke besluiten moet de provincie een referendum houden.

 • Standpunt SGP Gelderland: helemaal niet mee eens
 • Toelichting: de kans bij een referendum is groot dat vooral belanghebbenden een keuze maken en de uitkomst is dan niet altijd in het algemeen belang. Daarnaast is het opkomstpercentage bij een referendum vaak veel kleiner dan bij de provinciale verkiezingen.

 

23. Bij financiële tegenvallers moet Gelderland bezuinigen, in plaats haar spaargeld uit te geven

 • Standpunt SGP Gelderland: helemaal mee eens
 • Toelichting: met rente op haar spaargeld geeft de provincie Gelderland de mogelijkheid om waar het nodig is uitgaven te doen en zo als een smeerolie in de maatschappij te opereren. Aantasting van het spaargeld leidt ertoe dat dit maar tijdelijk kan.


24. De provincie moet kleinere gemeenten kunnen dwingen om samen als één gemeente verder te gaan.

 • Standpunt SGP Gelderland: niet mee eens
 • Toelichting: de SGP is altijd tegen het gedwongen fuseren van kleinere gemeenten geweest. Dit is voor de SGP alleen bespreekbaar als de dienstverlening van de overheid aan de burgers ernstig in het gedrang komt door de schaalgrootte van de gemeente.

 

25. De provincie moet de komst van datacenters tegenhouden.

 • Standpunt SGP Gelderland: mee eens
 • Toelichting: de SGP is tegen vestiging van datacenters in verband met ruimtevraag, energie- en watergebruik, tenzij het goed ingepast is met optimale functiecombinatie (bijv. restwarmte gebruik, energie opwek op het dak) en op een passende plek in het landschap.


26. De provincie moet de komst van grote distributiecentra tegenhouden, ook als hierdoor banen verloren gaan.

 • Standpunt SGP Gelderland: niet mee eens
 • Toelichting: grote distributiecentra en outletwinkels horen niet in kleine kernen en/of in het buitengebied, maar op grootschalige werklocaties, waarvan er nu 3 zijn aangewezen in Gelderland, langs de A15 en de A12.

 

27. De provincie moet gemeenten dwingen tot het plaatsen van windmolens, ook als de gemeente hier tegen is.

 • Standpunt SGP Gelderland: niet mee eens
 • Toelichting: de gemeenten hebben per regio zogenaamde Regionale Energie Strategieën vastgesteld. Het is nu dus aan de gemeenten om hieraan invulling te geven, en zoveel windmolens te realiseren als in de RES is opgenomen. Pas als gemeenten en regio er samen niet uitkomen, en een initiatiefnemer komt met een plan bij de provincie dat aansluit bij de RES, ligt het voor de hand dat de provincie meewerkt aan dit initiatief, en een inpassingsplan maakt.


28. De provincie moet meer ruimte maken voor fietsers, ook als auto's dan minder goed kunnen doorrijden.

 • Standpunt SGP Gelderland: niet mee eens
 • Toelichting: het is in deze stelling niet: of-of, maar: en-en. Meer ruimte voor fietsers zal uitnodigend werken voor toename van fietsgebruik en bijdragen aan de veiligheid van de fietser. Snelfietspaden zouden hier ook op grotere afstand een bijdrage aan kunnen leveren. Dan neemt autoverkeer af. Dat is echter een gevolg en geen doel op zich.

 

29. De maximumsnelheid op provinciale wegen moet worden verlaagd van 80 naar 60 km per uur.

 • Standpunt SGP Gelderland: niet mee eens
 • Toelichting: doorstroming op de belangrijkste provinciale wegen vereist een hogere snelheid dan 60 km per uur. Op plaatsen waar veiligheid (!) een lagere snelheid vereisen moet dit worden gerealiseerd.


30. De provincie moet extra geld investeren in het openbaar vervoer, ook al is er dan minder geld voor het autoverkeer.

 • Standpunt SGP Gelderland: mee eens
 • Toelichting: instandhouden van het huidige voorzieningenniveau zal extra geld vereisen door stijging van kosten. Bereikbaarheid van kleine kernen en buitengebieden moet echter minimaal op hetzelfde niveau blijven als nu.

 

31. Om de veiligheid op provinciale wegen te verbeteren moeten vaker bomen langs de weg worden gekapt.

 • Standpunt SGP Gelderland: helemaal niet mee eens
 • Toelichting: dat vereist een goede beoordeling ter plaatse. Een boom kappen op gevaarlijke plaatsen moet zeker gebeuren. De SGP stelt dat dit met het huidige beleid goed wordt afgewogen. Vaker kappen is niet nodig.


32. De provincie moet investeren in openbaar vervoer in kleine dorpen, ook als er dan minder openbaar vervoer is in de steden.

 • Standpunt SGP Gelderland: helemaal mee eens
 • Toelichting: in steden zijn vervoersafstanden kleiner en is de fiets (of soms zelfs lopen) zeker een goede optie. Naar belangrijke plaatsen in steden (ziekenhuis, scholen, zorglocaties) moet openbaar vervoer soepel en frequent blijven. Echter zijn forensen, studenten en andere OV-gebruikers vaak afhankelijk van een minimale bus-frequentie, en dat mag echt niet minder. De SGP gunt elke inwoner van Gelderland eenzelfde niveau van voorzieningen.


33. De provincie moet zich blijven verzetten tegen de opening van Lelystad Airport.

 • Standpunt SGP Gelderland: helemaal mee eens
 • Toelichting: de Gelderlander krijgt door laagvliegroutes, andere vliegroutes en meer vluchtbewegingen meer hinder. De SGP vindt dat het uitbreiden van Lelystad Airport niet verantwoord is ten opzichte van de stikstofdruk en de last op mens en natuur.


34. De provincie Gelderland moet zich verzetten tegen de komst van extra asielzoekerscentra.

 • Standpunt SGP Gelderland: niet mee eens
 • Toelichting: voor de toegelaten asielzoekers dient er een goede opvang te zijn. Dat betekent dat er bij extra asielzoekers ook extra centra nodig zijn.

 

35. Als gemeenten onvoldoende statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) huisvesten, moet de provincie ingrijpen.

 • Standpunt SGP Gelderland: helemaal niet mee eens
 • Toelichting: door het gedwongen karakter zal de weerstand bij de bewoners enorm toenemen. Daarnaast komen asielzoekers sociaal meer in een isolement.


36. In plaats van geld uit te geven aan topsportevenementen, moet dit geld naar de lokale sportverenigingen.

 • Standpunt SGP Gelderland: helemaal mee eens
 • Toelichting: de SGP is van mening dat topsport zeker geen kerntaak van de provincie is. Een impuls op de breedtesport is via lokale sportverenigingen (hoewel vaak onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten) beter te realiseren en dat draagt dan ook meer bij een het welbevinden en de gezondheid van de Gelderlanders.

 

37. De provincie moet meer investeren in voorzieningen in kleine dorpen, ook als deze weinig gebruikt worden.

 • Standpunt SGP Gelderland: mee eens
 • Toelichting: de gebruiksfrequentie is niet bepalend, maar de impact op de leefbaarheid. Ook de provincie heeft, naast de gemeente, belang bij een leefbaar buitengebied. Daar horen voorzieningen in dorpen bij die extra financiële steun nodig hebben.

 

38. De provincie moet meer geld uitgeven aan volkscultuur en minder aan grote culturele instellingen.

 • Standpunt SGP Gelderland: mee eens
 • Toelichting: de SGP vindt dat cultuur moet bijdragen aan de identiteit van de Gelderlander of de regio. Cultuur moet dus een sterke lokale of regionale verankering hebben, en dat is volkscultuur bij uitstek. Grote culturele instellingen dienen primair in hun eigen financiering te vooerzien.

 

39. Gelderland moet de Nuon gelden uitgeven aan armoedebestrijding

 • Standpunt SGP Gelderland: helemaal niet mee eens
 • Toelichting: hoewel de SGP voor armoedebestrijding is, is dit geen taak van de provincie maar van de gemeenten en de landelijke overheid.

 

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.