29 april 2019

Aanpak asbestsanering vooralsnog ongewijzigd

Aanpak asbestsanering vooralsnog ongewijzigd

De Gelderse aanpak voor asbestsanering blijft vooralsnog ongewijzigd, ondanks recent onderzoek dat de risico’s in de praktijk meevallen.

Wel vindt momenteel nader onderzoek plaats, waarvan de resultaten eind 2019 worden verwacht. Op basis daarvan wordt bezien of de methode anders (goedkoper) kan zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Dit valt te lezen in het antwoord van Gedeputeerde Staten op de Statenvragen die de SGP over dit onderwerp had ingediend.

Lees hier verder voor de volledige tekst van de Statenvragen en antwoorden:

Antwoord op Statenvragen PS2019-173

Beantwoording schriftelijke Statenvragen statenlid E. Mulder
SGP over risico's asbestsanering in veel gevallen verwaarloosbaar

Ingevolge het bepaalde in artikel 39 van het Reglement van Orde Provinciale Staten van Gelderland 2017 doen wij u hieronder het antwoord van ons college op de vragen van E. Mulder toekomen.

Inleiding van de vragensteller:

In opdracht van Aedes is een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de risico’s van de verwijdering van asbest, waaronder asbestdaken. Uit dat onderzoek blijkt dat de risico’s van asbestverwijdering enorm verschillen, afhankelijk van hoe het asbest is gebonden, of het binnen of buiten is toegepast, en hoe het verwijderd moet worden. In sommige gevallen zijn de risico’s hoog, maar in veel gevallen (waaronder de verwijdering van asbestcementdaken) zijn de risico’s verwaarloosbaar, waardoor de beschermings-middelen die nu gebruikt worden, in feite niet noodzakelijk zijn. Het onderzoek toont aan dat het huidige asbestbeleid, en de huidige asbestsaneringsmethoden in veel gevallen niet realistisch en daardoor veel te duur zijn. De woningbouwcorporaties vinden dan ook dat de huidige praktijk is doorgeslagen en pleiten daarom voor een risico-gestuurd asbestbeleid op basis van feiten. Op 6 maart sprak de Tweede Kamer over de asbestvisie van staatssecretaris Van Ark (SZW) en het bovengenoemde onderzoek. Vrijwel alle partijen waren het eens met de strekking om de risicoklasse voor het verwijderen van asbest waar mogelijk te verlagen. De staatssecretaris gaf aan dat zij wil kijken naar differentiatie in de risico’s: ‘Als het goedkoper en net zo veilig kan, wordt dat de nieuwe standaard.’

De SGP-fractie verwacht dat de uitkomsten van het onderzoek en van de bespreking in de 2e Kamer ertoe zullen leiden dat veel eigenaren van asbestdaken de ontwikkelingen zullen afwachten, in de hoop dat de kosten voor de verwijdering ervan zullen dalen. Dit spoort niet met het zojuist ingezette beleid van de provincie om een versnelling in de sanering van asbestdaken te bewerkstelligen, met als doel om vóór eind 2024 alle asbestdaken in Gelderland gesaneerd te hebben.

 • Vraag 1: Is het college op de hoogte van het hierboven genoemde onderzoek en de bespreking daarvan in de Tweede Kamer?

  Antwoord: Ja.

 • Vraag 2: Is het college met de SGP van mening dat de uitkomsten van het onderzoek en van de bespreking in de 2e Kamer in de nabije toekomst consequenties zullen hebben voor de sanering van asbestdaken, zowel wat de methode als wat de kosten betreft? Zo ja, is dat voor het college aanleiding om het in Gelderland ingezette beleid te bezien? Zo nee, waarom niet?

  Antwoord: Het onderzoek is door TNO in opdracht van woningcorporatie Aedes uitgevoerd. Navraag bij TNO heeft geleerd dat de risico’s van het saneren van asbestdaken in het rapport van Aedes/TNO (2019) zijn gebaseerd op schattingen. Dit omdat er te weinig metingen beschikbaar waren voor de specifieke scenario’s die in het rapport zijn beschreven.

  TNO werkt op dit moment in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan onderzoek door blootstellingsrisico’s voor het saneren van asbestdaken te bepalen op basis van voldoende metingen buiten in de praktijk. De resultaten van dit onderzoek worden medio najaar 2019 verwacht. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek wordt dan bekeken of de methode van asbestdaken sanering anders, net zo veilig en goedkoper kan.

  Er is op dit moment geen sprake van effecten op Gelders beleid. De Gelderse aanpak is gericht op versnellen van de sanering van asbestdaken. Met de versnellingsaanpak blijven we inzetten op communicatie en bewustwording van gemeenten en dakeigenaar onder andere door het faciliteren van diverse informatieavonden in de provincie. Een eenvoudiger uitvoering en verlaging van kosten draagt bij aan versnelling.

 • Vraag 3: Is het college bereid om, bij voorkeur in IPO-verband, er bij de staatssecretaris op aan te dringen om zo spoedig mogelijk met een eventuele beleidswijziging te komen, zodat veel eigenaren hiervan nog kunnen profiteren vóór eind 2024?

  Antwoord: Indien de uitkomsten van het TNO-onderzoek in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat daartoe aanleiding geven zullen wij, bijvoorbeeld in IPO verband, er bij de staatssecretaris op aan dringen om regelgeving te wijzigen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
John Berends - Commissaris van de Koning
Pieter Hilhorst - secretaris