1 februari 2019

Beantwoording Statenvragen verkeersveiligheid

 

Beantwoording Statenvragen verkeersveiligheid

De SGP had vragen gesteld over de verkeersveiligheid van de A15 naar aanleiding van een bericht in de Gelderlander over het zorgwekkend aantal ongevallen op deze snelweg. Gedeputeerde Staten hebben inmiddels antwoord gegeven op deze vragen.

Hieronder is de tekst van de vragen en antwoorden integraal opgenomen.

 

Vraag 1

Welke gesprekken heeft het College van GS van Gelderland in de achterliggende jaren gevoerd met wegbeheerder Rijkswaterstaat ten aanzien van de verkeersveiligheid op de A15?

  •  Antwoord: Zoals u weet zijn wij met de bewindslieden in gesprek over een veilige goed doorstromende A15. Daar waar wij kunnen vragen wij aandacht voor het Gelderse deel van de A15. Dit gebeurt alleen met Rijkswaterstaat (RWS) en op andere tafels waaronder het BO MIRT en het BO goederenvervoercorridor waaraan RWS ook deelneemt. Daarnaast zijn wij medeopdrachtgever voor het verdiepende verkeersonderzoek A15. Dit onderzoek geeft inzicht in de knelpunten capaciteit en verkeersveiligheid van de A15. Wij hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de MIRT-verkenning en nemen deel aan meerdere werkgroepen waarin verkeersveiligheid en doorstroming op de A15 onderwerp van gesprek zijn.

 

Vraag 2

Bent u als college van GS van Gelderland samen met het College van B en W van Neder-Betuwe richting Rijkswaterstaat opgetrokken?

  •  Antwoord: Wij trekken gezamenlijk met de gemeenten en regio Rivierenland op. De gemeente Neder-Betuwe maakt deel uit van de regio Rivierenland.

 

Vraag 3

De wethouder stelt in bovengenoemd artikel: “Lobby is een kwestie van lange adem”. Kunnen wij daaraan de conclusie verbinden dat Rijkswaterstaat de urgentie van dit probleem onvoldoende onderkend?

  •  Antwoord: Door de regionale lobby zoals geschetst in de beantwoording van vraag 1 heeft RWS de urgentie ingezien. De besluitvorming ten aanzien van te treffen maatregelen is echter gebaseerd op de Nationale Markt & Capaciteitsanalyse (NMCA) die periodiek voor alle rijkswegen wordt opgesteld. Het Gelderse deel van de A15 staat niet hoog genoeg in de NMCA om in aanmerking te komen voor aanpassing.

 

Vraag 4

Aan welke oplossing van deze problematiek denkt uw College? En op welke termijn zou deze oplossing uitvoerbaar kunnen zijn?

  •  Antwoord: Onderhoud en inrichting van de A15 zijn een rijksaangelegenheid. Wij brengen de weg onder de aandacht van het Rijk, maar zij maakt haar eigen afwegingen. Daarnaast starten wij binnenkort samen met de Regio en het Rijk een onderzoek naar aanvullende maatregelen die de verkeersveiligheid en doorstroming op de A15 tussen Deil en Ochten verder verbeteren. Deze maatregelen dienen binnen nu en vier jaar gerealiseerd te worden. Over dit onderzoek en de maatregelen zijn tijdens het laatste BO Mirt afspraken gemaakt.