4 maart 2021

Beleidsplan Biodiversiteit: “Beter is de vijand van het goede”

Op 3 maart stelde Provinciale Staten het beleidsplan Biodiversiteit vast. De SGP stemde ook in, maar plaatste wel wat kanttekeningen. Gerrit Averesch vroeg in zijn betoog aandacht voor de meetbaarheid van de voortgang en het kunnen concluderen dat je klaar bent. Wanneer is het goed? Want: “Beter is de vijand van het goede.”

Lees hier de bijdrage van Gerrit Averesch:

De SGP kan zich vinden in het voorliggende beleidsprogramma over Biodiversiteit, maar daar was nog wel wat voor nodig.
De SGP is vooral tevreden met de toezegging die de gedeputeerde deed om bij de invulling binnen dit programma terreinbeheerders weer nadrukkelijk te betrekken. Die had GS een beetje uit het oog verloren. Misschien dat de gedeputeerde kan vertellen of daar al vervolgafspraken over zijn gemaakt en hoe dat eruit gaat zien?

Het door de ChristenUnie ingebrachte amendement dienen wij mede in. Ook de SGP ziet graag dat er in het beleidsprogramma expliciet gesproken wordt over de sociale groepen die worden genoemd in het amendement. Het is voor die groepen een belangrijke en gewaardeerde bijdrage aan de samenleving.

En een laatste drempel werd weggenomen door de toezegging van een nulmeting door de gedeputeerde en die de zorgen die de SGP had ten aanzien van de meetbaarheid van de voortgang en het kunnen concluderen dat je klaar bent. Ook mw. Van Iperen en mw. Jeurink stelden eigenlijk de vraag: “Wanneer is het goed”? Kunt u daar wat op zeggen? Want: “Beter is de vijand van het goede”.

Daarnaast constateert de SGP dat de ambitie van de Provincie verder rijkt dan haar jurisdictie, namelijk over kernen, steden, dorpen, bedrijventerreinen waar veelal gemeenten het bevoegd gezag zijn. Dat vereist afstemming en een goede dialoog, die in de 4e ambitie volgens mij wel tot haar recht komt, maar de SGP wil graag van de gedeputeerde weten hoe zij die verstrekkende ambitie gerealiseerd ziet worden.

Tenslotte: de eerste drie ambities lijken vooral te gaan over bomen en bos, ook mw. Boender en mw. De Roo viel dat op. De SGP herinnert u allen eraan dat biodiversiteit vanzelfsprekend veel verder gaat en over een mooie en brede schepping gaat.
Tot zover, voorzitter.

Gerrit Averesch
SGP Statenlid