30 november 2018

Bijdrage Bennie Wijnne RLW Omgevingsvisie

Bennie Wijnne in de commissievergadering Ruimtelijke Ordening, Landelijke Gebied en Wonen (RLW)

28 november 2018

 De SGP fractie roept op om verstandig met deze visie om te gaan. De ambities zijn hoog neergezet. Wij pleiten voor realisme in de uitvoering. Niet alles kan altijd op korte termijn. In onze bijdrage in de staten zullen we op dit punt nog wat nader in gaan. 

Wat vinden wij voor de toekomst van Gelderland belangrijk en welke ambities hebben wij daarbij? Een gezond, veilig schoon en welvarend Gelderland.

Zeven ambities, 4 doe principes (DOEN, LATEN, ZELF, SAMEN), een opening voor een gesprek. Dat is wat we vastleggen in de omgevingsvisie. Een vergezicht over wat wij samen belangrijk vinden.

Een duurzaam, verbonden en economisch krachtig Gelderland. Daar kan niemand het mee oneens zijn. Gelderland gaaf houden en nog wat gaver maken. Prima.

De zeven ambities:

Energietransities: vooral van onderop en niet van bovenaf opleggen, zoals dat in het verleden gebeurde. We moeten de omgeving ook mee krijgen.

Klimaatadaptatie: we zetten daarom vooral en eerst in op het tegengaan van de risico’s en gevaren van de klimaatverandering.

Circulaire economie: eerste afvalloze provincie.

Biodiversiteit: hier over de gehele linie aandacht voor hebben. Afname van insecten is zorgelijk. Wat bedoelen we nu precies met een betere balans tussen veehouderij en natuur? Dat is een vraag aan de gedeputeerde. Wat is de toekomstvisie voor de langere termijn op onze agrarische sector? Wil de gedeputeerde daarop ingaan? Nu moeten we het lezen in de reactienota:

Wij zijn wel blij met de opmerking van de provincie in de reactienota: “combinatie met een verdienmodel en een aanpak van onderop, in het kader van de Agenda Vitaal Platteland”.

Biedt de visie wel voldoende aanknopingspunten voor de kansen die er liggen in de agrofood sector?

Is het niet beter om dit in de visie expliciet te verwoorden?

Bereikbaarheid: vervoersstromen nemen met 40% toe. Het aantal inwoners stijgt…   Slimme oplossingen zijn nodig. Maar het zal gaat botsen met andere wensen.

Vestigingsklimaat: hele mooie teksten! Van harte mee eens. Die willen we volop de ruimte geven, maar wel op voorwaarde dat ook bijgedragen wordt aan het duurzaamheidsvraagstuk. Compliment met de ambities op dit vlak. De agrarische sector wordt als economische drager hier natuurlijk ook bedoeld. Er wordt over de foodsector gesproken. We missen daar wel de primaire sector.

Woon- en leefomgeving: met name woningbouw. Het beschikbaar komen van een betaalbare woning voor jongeren is een soort eerste levensbehoefte. 

Van belang is om  ook welvarend en economisch krachtig niet uit het oog te verliezen. Daar gaan belangen botsen.

Partnerschap is daarbij van groot belang. Terecht wordt gezegd dat de uitdagingen groot en langjarig zijn. Samenwerking is dan het sleutelwoord en niet de houding dat wij de oplossing gaan voorschrijven.

De Omgevingsvisie Gaaf Gelderland is tot stand gekomen met de inbreng van velen. Inwoners van Gelderland – jong en oud –,gemeenten, waterschappen, instellingen en experts op het terrein van zorg, natuur, cultuur, onderwijs en vele, vele andere partners hebben in de afgelopen jaren op meerdere momenten gedurende het proces van visievorming meegedacht, meegepraat en actief hun bijdrage geleverd. Denk alleen al aan de 200 zienswijzen. Wie de provincie bij de tot stand koming van de omgevingsvisie het verwijt maakt om met de rug naar de samenleving te staan, heeft zelf kennelijk de afgelopen 2 jaar geslapen.

Wel een punt dat ook veel in de inspraakreacties naar voren kwam en hier ook eerder wel aan de orde geweest is: het tijdstip van ter inzage legging en de indientermijn van de zienswijzen. Dat moet anders. Juist in de zomerperiode kan een gemeente de raad er niet bij betrekken. Dat is geen voorbeeld van goed partnerschap.

In de Statenvergadering van 19 december 2018 wordt de discussie hierover vervolgd.