18 november 2022

De wolf in Gelderland mag niet schuw gemaakt worden?

 

 

 

 

Schriftelijke vragen (art. 39 RvO)


aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland


Datum: 17 november 2022
Van: Gerrit Averesch (SGP)
Onderwerp: De wolf in Gelderland mag niet schuw gemaakt worden?


Vragen

 • Vraag 1:
  Nu schieten met paintball geweren (voorlopig) niet mag van de voorzieningenrechter (zie ook het Reformatorisch Dagblad), zijn er dan andere beheermogelijkheden die het college op korte termijn kan inzetten? En welke zijn dat?
 • Antwoord Gedeputeerde Staten van Gelderland:
  Nee, wij hebben op dit moment geen andere middelen dan iedereen die onverwacht wordt geconfronteerd met een wolf. Als een wolf te dichtbij komt, maak jezelf dan groot, maak gebaren en spreek luid. De inhoudelijke behandeling van het bezwaar vindt plaats bij de commissie rechtsbescherming, daaruit volgt dan een advies zodat duidelijk wordt of de inzet van het paintballgeweer binnenkort wel weer mogelijk zal zijn.

 

 • Vraag 2:
  Zorgen over de wolf en het gevoel van onveiligheid bij onze inwoners nemen toe, welke maatregelen wil het college nemen om die zorgen bij de Gelderlanders weg te nemen?
 • Antwoord Gedeputeerde Staten van Gelderland:
  Wij onderkennen die zorgen en hebben de minister gevraagd om ruimere mogelijkheden om in te kunnen grijpen waar dat nodig is. Zie daarvoor onze brief met uw kenmerk PS2022-859. In de beantwoording van schriftelijke Statenvragen met kenmerk PS2022-817 hebben wij uitgelegd wat wij al doen voor de inwoners van Gelderland.

 

 • Vraag 3:
  Is het college niet met de SGP van mening dat de huidige ontwikkelingen rondom de interactie tussen mensen en wolf (fotografen, wolfachtervolgingen fietsers, nabije contacten) aanleiding zijn tot zorg en actie vereisen?
 • Antwoord Gedeputeerde Staten van Gelderland:
  Ja, wij delen deze zorg en noodzaak tot handelen.

 

 • Vraag 4:
  Is het college bereid een beheersplan voor de wolvenpopulatie in Gelderland op te stellen waarin veiligheid voor mens en dier en de bijbehorende maatregelen een afgewogen plaats kunnen krijgen?

  a.
  Zo ja, wanneer kan dit plan gereed zijn?

  b.
  Zo nee, welke overwegingen belemmeren het opstellen van een dergelijk (belangrijk) beheersplan?
 • Antwoord Gedeputeerde Staten van Gelderland:
  Nee, onder een beheersplan verstaan wij een plan gericht op het sturen van de aanwezigheid van wolven of het sturen in aantallen wolven. Daarvoor biedt de Wet natuurbescherming op dit moment geen juridische grondslag zoals ook blijkt uit het Interprovinciaal Wolvenplan. Wij zien dan ook op de korte termijn geen mogelijkheden tot het opstellen van een beheersplan voor de wolvenpopulatie.

 

 • Vraag 5:
  Is het college bereid verdergaande beheersmaatregelen (zoals afschot) waarover gesproken wordt in het AD als de Gelderlander  ten behoeve van het inperken van de populatie te overwegen en toe te passen?

  a.
  Zo ja, wanneer kunnen die maatregelen ingaan?

  b.
  Zo nee, op welke wijze borgt u de veiligheid van de Gelderlanders?
 • Antwoord Gedeputeerde Staten van Gelderland:
  Nee, zie ons antwoord vraag 2 en 4.

 

 • Vraag 6:
  Er wordt in de media regelmatig gesproken over deskundigen die beweren dat de wolf niet gevaarlijk is voor de mens. Kunt u aangeven of dat daadwerkelijk zo is, uit welke onderzoeken dit blijkt en of die onderzoeken wel representatief zijn voor onze dichtbevolkte en ingerichte provincie?
 • Antwoord Gedeputeerde Staten van Gelderland:
  Onder normale omstandigheden is de wolf niet gevaarlijk voor de mens. Wij baseren ons daarbij op het WUR onderzoek “De wolf terug in Nederland” dat beschikbaar is via onze website.

 

 • Vraag 7:
  Andere diersoorten komen ook in de knel door de wolf. Wat wil het college doen om deze soorten beter te beschermen?
 • Antwoord Gedeputeerde Staten van Gelderland:
  Bij de beantwoording van uw vraag maken we onderscheid naar gehouden dieren en in het wild levende dieren. De bescherming van gehouden dieren is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de dierhouder zelf. We helpen de dierhouder daarbij met advies en onder voorwaarden een subsidie voor het nemen van wolfwerende maatregelen. Als het gaat om in het wild levende dieren dan accepteren wij dat de wolf als predator hierop invloed kan hebben. Bij de grote wilde hoefdieren betekent dit bijvoorbeeld dat er in het faunabeheer rekening mee moet worden gehouden. Het faunabeheerplan van de Faunabeheereenheid Gelderland houdt daar al rekening mee.

 • Vraag 8:
  Wat doet het college momenteel aan afstemming van beheermaatregelen met andere betrokken overheden?
 • Antwoord Gedeputeerde Staten van Gelderland:
  Wij werken samen met de andere provincies en het ministerie van LNV aan wolvenbeleid in de actualisatie van het Interprovinciaal Wolvenplan. Onderdeel daarvan is de verdere ontwikkeling van protocollen voor probleemsituaties en de beheermaatregelen die daar bij horen. Met gemeenten stemmen we desgevraagd af als er sprake lijkt van mogelijk onveilige situaties.

 • Vraag 9:
  Zijn er afspraken met de rijksoverheid over het beheer van de wolvenpopulatie, en welke afspraken zijn dat?
 • Antwoord Gedeputeerde Staten van Gelderland:
  Nee. Ingrijpen bij wolven is net als bij het beheer van andere in het wild levende diersoorten onze bevoegdheid. We hebben er bij de minister op aangedrongen om te zorgen voor meer ruimte om dit ingrijpen mogelijk te maken. Dat betekent niet dat wij met de rijksoverheid afspraken hebben gemaakt over uitvoering van het beheer.

 

 • Vraag 10:
  Is het college bereidt om een compacte analyse te maken of de aanwezigheid van de wolf nu wel of niet een positieve bijdrage aan de biodiversiteit in de Gelderse natuurgebieden levert?
 • Antwoord Gedeputeerde Staten van Gelderland:
  Nee. Het verwachte effect van de wolf op het Nederlandse ecosysteem maakt al onderdeel uit van de uitgevoerde studie. Zie ook het antwoord op vraag 6.


Met vriendelijke groet,

Gerrit Averesch
SGP