21 januari 2019

Evaluatie Gelders Energie Akkoord (GEA)

Evaluatie Gelders Energie Akkoord (GEA)

In de afgelopen maanden is de uitvoering van het GEA geëvalueerd door onafhankelijke adviseurs. Het GEA is een akkoord, opgesteld in 2015, en sindsdien getekend door meer dan 200 partijen (waaronder de provincie en alle Gelderse gemeenten), waarin de ambitie wordt uitgesproken om in heel Gelderland te komen tot energieneutraliteit in 2050. Dat houdt in dat dan alle benodigde energie wordt verkregen uit duurzame bronnen, en dus niet meer uit fossiele brandstoffen zoals kolen, aardolie en aardgas. Uiteraard is energie­besparing hierbij van groot belang; alle energie die je niet verbruikt, hoef je ook niet duurzaam op te wekken.

Uit de evaluatie volgt dat de procesdoelen van het GEA, om kennis te delen en de noodzaak van de energietransitie breder te laten leven, zijn gerealiseerd. Ook worden activiteiten en projecten uitgevoerd om de inhoudelijke doelen te realiseren, hoewel die minder snel van de grond komen dan velen wel zouden willen. Echter, van een echte trendbreuk in het gebruik en de opwekking van duurzame energie is helaas nog geen sprake. Het is dus vooral de vraag hoe op dat vlak meters gemaakt kunnen worden.

Hoe nu verder?

Deze evaluatie van het GEA is besproken in Provinciale Staten (PS), evenals de vraag: “Hoe nu verder?" Binnen PS is er breed draagvlak om door te gaan met het GEA; een soort GEA 2.0 dus. Maar dan wel in een iets aangepast vorm. Het kennisnetwerk zou kunnen blijven zoals dat nu is, op basis van gelijkwaardig­heid, en gefaciliteerd door de provincie. Hierin staan kennisoverdracht en het zoeken naar partners centraal. Daarnaast komt het echter steeds meer aan op het opzetten en uitvoeren van projecten en programma’s om daadwerkelijk te komen tot energiebesparing en/of energietransitie. Hiervoor zullen coalities gevormd moeten worden door gemeenten, woningbouwcorporaties, andere organisaties en/of bedrijven. In die gevallen waarbij de provincie mede-financiert, wil de provincie meer een regierol nemen, om meer slagkracht te genereren en zo sneller tot uitvoering te komen. Wel heeft PS aangegeven dat zij willen blijven gaan over de inzet van de provinciale financiële middelen. De SGP deelt deze visie op het GEA 2.0.

Het GEA zelf stelt verder voor om de doelstelling te verbreden van energie­neutraliteit naar klimaatneutraliteit. Als SGP hebben we aangegeven dat we daar geen voorstander van zijn. Energieneutraliteit draagt in onze beleving hoe dan ook bij aan klimaatneutraliteit. En als de doelstelling beperkt en concreet blijft, is het volgens ons gemakkelijker om te komen tot de uitvoering van samenwer­kings­­projecten.

Evert Mulder,
Statenlid SGP