10 november 2021

Extern salderen

Naast de Kaderstelling Stikstof kwam ook het extern salderen aan de orde. Dit punt hebben we als fractie opnieuw tegen het licht gehouden, Evert Mulder deelde die overwegingen in de Staten.Bijdrage Evert Mulder:

 

Voorzitter,

De standpuntbepaling over extern salderen was een lastige binnen onze fractie. Aan de ene kant waren en zijn we bezorgd over leegstand en mogelijke verloedering, alsook over ongecontroleerde opkoop van agrarische bedrijven, die vervolgens achterblijven zonder stikstofrechten en zonder vergunning in het kader van de WetNatuurBescherming. Daarom hebben we vorig jaar de motie ingediend om extern salderen dicht te zetten.

Aan de andere kant constateren we ook dat er in Gelderland behoeft ontstaat aan een mogelijkheid om stikstofrechten te verkrijgen, om nieuwe economische ontwikkelingen en woningbouw mogelijk te maken. Ook om de PAS-melders een vergunning te kunnen verlenen, schijnt extern salderen nodig te zijn. Wij hebben daarom als SGP-fractie opnieuw serieus naar de voor- en nadelen van extern salderen gekeken.

Er zijn 2 onderdelen in het voorstel van GS om extern salderen open te stellen, die een groot deel van onze zorgen wegnemen.

  • 1. De voorgestelde sloopregeling voorkomt in onze beleving leegstand en verloedering.
  • 2. Daarnaast zorgt de afkapgrens van 25 km ervoor dat er alleen nog voor Gelderse initiatieven stikstofruimte uit Gelderland nodig is. Dit voorkomt dus voor een groot deel ongecontroleerde opkoop van Gelderse agrarische bedrijven, bijvoorbeeld ten behoeve van industriële ontwikkelingen in de Randstad.

Al met al nemen de voorwaarden waaronder GS extern salderen wil openstellen, de meeste van de zorgen die wij vorig jaar nog hadden, weg. De voordelen wegen nu wat ons betreft op tegen de nadelen; daarom kan de SGP-fractie akkoord gaan met het openstellen van extern salderen.

Voor ons is het echter wel van belang, of eigenlijk randvoorwaarde dat de 25 km afkapgrens van toepassing is en in stand blijft. Ook vinden wij dat extern salderen niet oneigenlijk mag leiden tot verhoging van de stikstofdepositie. Daarom dienen wij de moties van de CU mede in. Ook vinden wij het van belang om na een jaar te evalueren hoe het extern salderen zich ontwikkelt. Vandaar dat we door de VVD ingediende motie mede indienen.

Evert Mulder