29 april 2021

Gebiedsagenda voor de Foodvalley

Provinciale Staten besloten op 28 april om de gereserveerde gelden voor het programma  Foodvalley beschikbaar te stellen. Ook de SGP stemde hiermee in.

Evert Mulder: “Dit is wat ons betreft een relevant programma, gericht op voedselvoorziening nu en in de toekomst. Daar willen we graag aan bijdragen. Het is goed dat nu ook het bedrijfsleven aanhaakt. Daarom zijn we akkoord met het beschikbaar stellen van de subsidie voor de komende 3 jaar. Wel zullen we de vinger aan de pols houden en blijven controleren of de doelstellingen behaald worden. We wensen de regio Foodvalley veel succes met de uitvoering van het programma.”