29 maart 2019

Gedeputeerde Staten Gelderland nemen geen initiatief in onderzoek verbinding Gelderland-Flevoland

Gedeputeerde Staten Gelderland nemen geen initiatief in onderzoek verbinding Gelderland-Flevoland

Dit is te lezen in de beantwoording van Gedeputeerde Staten van de vragen die de SGP-fractie heeft gesteld. De gemeente Elburg gaat onderzoek doen naar de bereikbaarheid van bedrijventerrein Kruismaten. De SGP wilde onder meer weten of GS in dit onderzoek wil participeren danwel aanvullend onderzoek wil doen naar mogelijkheden om de doorstroming op de verbinding van Gelderland en Flevoland te bevorderen (waaronder de optie van een tweede oeververbinding). Gedeputeerde Staten geven aan geïnteresseerd te zijn in de resultaten van het onderzoek van de gemeente Elburg, maar zien vooralsnog geen aanleiding om hierin te participeren.

Lees hier de volledige tekst van de vragen en antwoorden:

Antwoord op Statenvragen PS 2019-166

Beantwoording schriftelijke Statenvragen Statenlid K. Ruitenberg
SGP over Knelpunten in verbinding Gelderland-Flevoland

Ingevolge het bepaalde in artikel 39 van het Reglement van Orde Provinciale Staten van Gelderland 2017 doen wij u hieronder het antwoord van ons college op de vragen van K. Ruitenberg toekomen.

Inleiding van de vragensteller:

De SGP ziet de volgende ontwikkelingen:

 • Lelystad Airport zal in de toekomst extra verkeer ‘veroorzaken’ over de provinciale ontsluitingswegen naar Gelderland via Harderwijk en de gemeente Elburg (concreet de N309).
 • Elburg heeft in toenemende mate een toeristische functie en heeft een florerende watersportfunctie en een sinds 2018 flink uitgebreide jachthaven. Ook de toeristische functie van Flevoland neemt toe.
 • Het industrieterrein van Elburg, Kruismaten, heeft in de afgelopen jaren groei in kwaliteit doorgemaakt. Florerende maak-industrie en een groeiend aantal dienstverlenende bedrijven is op Kruismaten gevestigd.
 • In toenemende mate maakt forensenverkeer en bevoorradingsverkeer gebruik van de enige provinciale verbindingsweg N309 tussen Elburg en Flevoland. Deze weg is regelmatig overbelast en in de ochtend- alsook avondspits is er sprake van langzaam rijdend en stilstaand verkeer.
 • Door de toenemende toeristische functie van zowel Elburg als Flevoland is er toenemend toeristisch verkeer over de brug in de N309.
 • Een tweede oeververbinding tussen Kruismaten en Flevoland, aan de Noordzijde van het Havenkanaal, lijkt zeer gewenst.
 • In Flevoland, gemeente Dronten, als ook in de PS van Flevoland, wordt de verbinding met Elburg reeds genoemd als potentieel knelpunt.

 

Vraag 1:

 • Is GS op de hoogte van de toenemende verkeersdruk op de N309 en kan ze aangeven hoe sterk de groei de laatste jaren is geweest?

  Antwoord: Ja, als provincie Gelderland beschikken wij over een uitgebreid netwerk van verkeerstelpunten (www.geldersverkeer.nl). De metingen van de afgelopen 10 jaar laten een stijging van 10% zien. De huidige verkeersintensiteit is gemiddeld 10.500 voertuigen per etmaal (12.000 in de zomermaanden, 8000 daarbuiten).

Vraag 2:

 • Heeft GS onderzoek gedaan naar de effecten van de ontwikkelingen van o.a. Lelystad Airport voor de bestaande oeververbindingen tussen Flevoland en Gelderland?

  Antwoord: Met de ontwikkeling van Lelystad Airport is bij verkenningen rond de overgangen tussen Gelderland en Flevoland (N301 Nijkerk, N302 Harderwijk en N309 ’t Harde/Elburg) rekening gehouden. Ook in het MIRT-onderzoek A28 wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen rond Lelystad Airport. Ook worden onderzoeken van derden nauwlettend gevolgd (MIRT, Flevoland, Lelystad). Zelf hebben wij (nog) geen verkenning uitgevoerd naar de effecten van Lelystad Airport op de bestaande oeververbindingen tussen Gelderland en Flevoland. Of en wanneer we daartoe overgaan hangt af van de besluitvorming in de Tweede Kamer over de voorwaarden voor de opening van Lelystad Airport voor groot handelsverkeer (verwachting mei 2019).

Vraag 3:

 • Heeft GS onderzoek gedaan naar de effecten van de promotie van Elburg en andere Hanzesteden op het gebied van extra vakantie- en toerisme-verkeer op de provinciale wegen?

  Antwoord: Wij volgen de effecten van Hanzemarketing in termen van extra toeristen door het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen op de voet. Ook meten wij met 246 permanente telpunten richting, samenstelling en snelheid van het verkeer op de Gelderse wegen. Uit bovenstaande gegevensbronnen halen wij geen aanleiding om specifiek onderzoek te doen naar de effecten van Hanzemarketing op extra vakantie- en toerisme-verkeer op de provinciale wegen.

Vraag 4:

 • Is GS in gesprek met haar collega-gedeputeerden in Flevoland inzake de geschetste situatie in Elburg?

  Antwoord: Wij spreken regelmatig met onze collega gedeputeerden uit Flevoland. De door u geschetste situatie in Elburg is daarbij geen onderwerp van gesprek.

 

Inleiding van de vragensteller:

Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat de Gemeente Elburg een onderzoek laat doen naar de bereikbaarheid en ontsluiting van haar industrieterrein, en dat het knelpunt op de N309 ook bekend is bij de Provincie Flevoland. Omdat het ons goed lijkt dat deze kennis wordt verbreed en samengebracht met het doel de bereikbaarheid van Gelderland vanuit Flevoland en omgekeerd te versterken hebben wij nog een aanvullende vraag.

Vraag 5:

 • Wil GS in het onderzoek van Elburg participeren en het initiatief nemen voor of ondersteuning bieden aan aanvullend onderzoek dat zich richt op andere mogelijkheden om de doorstroming op de verbinding van Gelderland en Flevoland te bevorderen, waaronder een nieuwe oeververbinding met Flevoland?

  Antwoord: Naar aanleiding van een motie in de raad van Elburg wordt er binnenkort een onderzoek gestart naar de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Kruismaten. Op dit moment zien wij geen aanleiding om ons te mengen in het onderzoek. Natuurlijk zijn wij geïnteresseerd in de resultaten.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
John Berends - Commissaris van de Koning
Pieter Hilhorst - secretaris