19 maart 2019

Geen snelfietsroute door centrum Bennekom

 

SGP: geen snelfietsroute door centrum Bennekom

De SGP is voorstander van snelfietsroutes, maar een snelfietsroute dwars door het centrum van Bennekom is in verband met de veiligheid toch echt geen goed idee. De plannen hiervoor zijn echter al in een vergevorderd stadium. SGP Gelderland heeft schriftelijke vragen ingediend:

 

Schriftelijke vragen (art. 39 Reglement van Orde)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

Datum: 18 maart 2019
Van: K. Ruitenberg
Onderwerp: Snelfietspad Ede-Wageningen

 

Inleiding

Vanuit Bennekom ontving de SGP zorgelijke signalen in verband met een snelfietspad dat door het centrum van Bennekom zou moeten komen. Het betreft het snelfietspad tussen Ede en Wageningen.

De context is dat het huidige plan voorziet in een tweezijdig snelfietspad dat precies door het centrum van Bennekom loopt. De inwoners van Bennekom hebben hier begrijpelijkerwijs groot bezwaar tegen. In het centrum van het dorp bevindt zich de centrale winkelstraat en is het momenteel reeds druk met veel voetgangers (winkelend publiek), fietsers en auto’s. Dit onderstreept het bezwaar van de Bennekommers daar het voor de veiligheid absoluut onwenselijk is om hier nog extra gebruikers aan toe te voegen en nog wel gebruikers die met een bepaalde vaart gebruik zullen maken van de weg. Bovendien betreft het gebruikers die geen belang hebben bij de functie het centrum, want snelfietsers zijn waarschijnlijk geen bestemmingsverkeer of winkelend publiek, maar veelal woonwerkverkeer.

Bij een overleg ter plaatse kreeg de SGP te horen dat de route door het centrum van Bennekom en de Provinciale bijdrage (6 miljoen euro) aan elkaar gekoppeld zijn. Tevens vernamen we dat de provincie eist dat de route door het centrum loopt.


Vragen

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de SGP de volgende vragen:

  • Vraag 1: Heeft de Provincie daadwerkelijk geëist dat de route door het centrum van Bennekom loopt?
  • Vraag 2: Heeft de Provincie daadwerkelijk aangegeven dat, als het snelfietspad niet door het centrum van Bennekom loopt, er geen provinciale bijdrage (6 miljoen euro) komt?


U begrijpt dat wij ons dit niet goed kunnen voorstellen. De ruimtelijke inpassing lijkt ons (binnen kaders die bij het doel horen) primair te liggen bij de gemeente Ede. Echter, deze gemeente lijkt te schermen met een eis van de Provincie. De vraag tot een onderbouwing van die eis wordt door de gemeente enkel gestaafd met een verslag van een bestuurlijk overleg. Dit verslag hebben we als bijlage bij deze vragen gevoegd.

Aanvullend op bovengenoemde twee cruciale vragen, ontvangt de SGP ook graag antwoord op de volgende vragen:

  • Vraag 3: Op welke wijze zijn de inwoners van Bennekom betrokken in het proces?
  • Vraag 4: Wat zijn de door u gestelde kaders rondom dit project, zowel financieel als inhoudelijk?
  • Vraag 5: Welke ruimte heeft de gemeente om met u in gesprek te gaan over deze kaders?
  • Vraag 6: Heeft de gemeente met u het gesprek gezocht, of u met de gemeente, over de route door het centrum, en bij wie ligt het mandaat hierover te besluiten?


Graag zien we uw antwoorden tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens de SGP-fractie,

Klaas Ruitenberg