21 december 2022

Gelders Programma Landelijk Gebied

Tijdens de laatste Statenvergadering van dit jaar werd er gesproken over het Gelders Programma Landelijk Gebied, kortweg GPLG. Statenlid Evert Mulder is portefeuillehouder en behandelde namens onze fractie dit onderwerp in de Staten.

Voorzitter,

De SGP is positief over het feit dat de stikstofdiscussie nu wordt verbreed naar een discussie over de toekomst van het Landelijk Gebied, waarbij ook water, het klimaat en bijvoorbeeld woningbouw worden meegenomen. Dat sluit aan bij onze visie op de invulling van Bijbels rentmeesterschap, nl. het zoeken naar ruimte voor economische ontwikkelingen zonder schade voor natuur en klimaat. Wij kunnen ons dan ook vinden in het geschetste perspectief: nl. een gezond, vitaal en leefbaar landelijk gebied met een duurzame land- en tuinbouw, gezonde natuurgebieden, groene industrie, wonen, werken en recreëren met de natuur, schoon en voldoende water en voorbereid op klimaatverandering.

En wat ons betreft gaan we bij het schrijven van het Gelders Plan voor het Landelijk Gebied (GPLG), en bij de uitvoering daarvan uit van onze eigen kracht, en van wat ons landelijk gebied nodig heeft. En dat kan verschillend liggen voor de verschillende regio’s en gebieden. Vandaar dat wij het belang van de gebiedsprocessen blijven onderstrepen. Op dezelfde manier als we dat hebben gedaan bij de Gelderse Maatregelen Stikstof. We hebben voor dit GPLG draagvlak nodig om tot uitvoering te komen. Dan moeten we bij de voorbereiding ook in gesprek met alle betrokkenen, en dus ook zeker met de agrarische sector. Dus vasthouden aan onze Gelderse aanpak, en inhoudelijk aansluiten bij de GMS. Daarom dienen we het amendement van de VVD mede in. Dat geldt ook voor de motie van de ChristenUnie, want een vitaal en leefbaar landelijk gebied, met daarbij behorende dorpen en kernen, is voor ons essentieel.

En wat de SGP betreft, is de inhoud en zorgvuldigheid belangrijker dan het halen van de door de Minister gestelde datum van 1 juli 2023. We moeten ons en onze gesprekspartners geen tijdsklem laten opleggen. Als er meer tijd nodig is, moeten we die nemen. Ik krijg vanuit de provincie van verschillende kanten (o.a. gemeenten en agrarische sector) signalen dat men verwacht dat de datum van 1 juli niet haalbaar is. Zeker in gebieden waar de gebiedsprocessen nog moeten worden opgestart.

Wij maken ons grote zorgen over het feit dat de Ministers hun verantwoordelijkheden niet nemen, en de gemaakte afspraken niet nakomen. Meer concreet:

  • Over het feit dat er nog steeds geen perspectief is voor de landbouw
  • Over het feit dat er nog steeds weinig duidelijkheid is over de doelen voor de andere sectoren
  • Over het feit dat de versnellingsgelden die deze zomer al zijn toegezegd, er nog steeds niet zijn
  • En vooral over het feit dat er nog steeds geen zicht is op legalisatie van de PAS-melders

Vandaar mijn vraag aan de gedeputeerde of hij mogelijkheden ziet om de legalisatie van de PAS-melders in Gelderland te versnellen en of we daar zelf regie op kunnen nemen?

Tenslotte de zogenaamde overgangsgebieden, rondom de Natura-2000 gebieden. De gedeputeerde gaf tijdens de oordeelsvorming aan dat we daar strengere eisen willen stellen om er voor te zorgen dat in de rest van Gelderland de eisen niet strenger hoeven te zijn dan in de andere provincies. Wij kunnen ons daar iets bij voorstellen. Maar ook op dit punt vinden wij het vooral van belang dat wij daar als provincie Gelderland zelf over gaan, en dat we samen met onze partners, waaronder de agrarische sector, bepalen hoe breed die overgangsgebieden moeten worden, en of dat overal hetzelfde moet zijn.

Voorzitter, wij steunen de uitgangspunten voor de discussie met de partners over het GLPG.

Evert Mulder

Bij het bespreken van dit voorstel werden ook een motie en amendement door de SGP-fractie mede ingediend. Deze zorgen ervoor dat Gelderland de regie houdt, en we de dorpen en kleine kernen niet uit het ook verliezen. Klik hieronder voor de motie en het amendement:


Motie ‘Versterking veerkracht Gelderse dorpen en kernen’

Amendement ‘Gelderse aanpak landelijk gebied heeft perspectief’