2 februari 2022

Gelders Warmte Bedrijf

Tijdens de Statenvergadering van 2 februari stonden ook de zogenoemde ‘warmtenetten’ weer op de agenda. We konden van harte instemmen met het voorstel van GS, maar dienden ook de motie van de VVD mede in, om de risico’s goed in de gaten te blijven houden. Evert Mulder stelde daarnaast nog een aantal vragen aan de gedeputeerde.


Voorzitter,

“Warmtenetten” betreft een belangrijk thema in het kader van de energietransitie. De gemeenten die betrokken waren bij het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek bevestigen dat. En marktpartijen pakken de aanleg van warmtenetten niet of onvoldoende op, zeker niet in bestaande woonwijken. Wat onze fractie betreft, is het dus goed dat publieke partijen dit oppakken; althans de aanleg van de infrastructuur. Temeer, omdat we vinden dat warmtenetten “open” infrastructuur moeten zijn, waar meerdere leveranciers gebruik van kunnen maken, zodat er marktwerking kan ontstaan. De realisatie van warmtenetten blijft echter een spannend proces, zoals de Rekenkamer dat verwoordde, met nogal wat risico’s. Daarom hebben we als SGP ook steeds gezegd dat er een gedegen haalbaarheidsonderzoek moest worden uitgevoerd en dat we als Provinciale Staten bij de besluitvorming berokken wilden en willen zijn.
Wat ons als SGP betreft, heeft het haalbaarheidsonderzoek waardevolle informatie opgeleverd. En we kunnen ons vinden in de voorgestelde opzet en structuur van het Gelders Warmte Infra Bedrijf. Van ons kan de kwartiermaker aan de slag om zaken verder uit te werken en te regelen. Maar we vinden het wel heel belangrijk dat daarbij de risico’s verder in kaart worden gebracht, en er over wordt nagedacht hoe deze risico’s verkleind kunnen worden. Daarom hebben we de motie van de VVD “Warmtenet met beheerst risico” mede ingediend. En verder vinden we warmtenetten zo’n belangrijk thema dat wij er als Provinciale Staten een besluit over willen nemen vóórdat het feitelijk van start gaat; dat in tegenstelling tot D66. Daarom spreekt de motie van het CDA “Haalbaar, betaalbaar, realistisch en met draagvlak warm blijven” ons op zich wel aan. Wel hebben we hierbij de vraag of het realistisch is om al vóór de zomer een Statenvoorstel te willen hebben? We horen graag van de gedeputeerde of dat haalbaar is. Voor ons is gedegenheid belangrijker dan snelheid.

Namens de SGP-fractie,
Evert Mulder