7 februari 2024

Kerncentrale in Gelderland

Komende periode wordt er opnieuw gesproken over een kerncentrale in onze provincie. Statenlid Lourens van Bruchem legt uit waarom de SGP hier een fervent voorstander van is.

Afgelopen week hebben we als Staten weer uitgebreid gesproken over een onderwerp dat cruciaal is voor de toekomst van onze energievoorziening: kernenergie. Als coalitie hebben we unaniem besloten om de mogelijkheden van kernenergie grondig te onderzoeken. En dat is een stap die niet alleen getuigt van moed, maar ook van realisme in het licht van de uitdagingen waar we voor staan.

Netcongestie

Er is een enorme trend richting elektrificatie. Deze verschuiving brengt echter ook nieuwe uitdagingen met zich mee, met name wat betreft netcongestie. Als we ons elektriciteit willen laten draaien op wind en zon, en daarvoor een vermogen van 500 MW nodig hebben, moeten we minstens een factor 6 meer, dus 3.000 MW, installeren om een betrouwbare elektriciteitsvoorziening te waarborgen.

Fossiele brandstoffen noodzakelijk

Het is goed dat we streven naar energiebesparing en het opwekken van elektriciteit via zonnepanelen op daken. Echter, om het aanbod en de vraag in balans te houden, blijven fossiele brandstoffen noodzakelijk. Het versneld onderzoeken van de haalbaarheid van het implementeren van een Small Modular Reactor (SMR) of meerdere daarvan is daarom van groot belang. Een SMR levert zowel elektriciteit als warmte vrijwel continu, wat een aanzienlijk voordeel biedt in vergelijking met andere bronnen.

Interessant genoeg wijzen de gegevens ook in de richting van de kosteneffectiviteit van kernenergie. De integrale kosten van opgewekte energie per MWh met een SMR lijken lager te zijn dan die van offshore- en onshore-windenergie, evenals zonne-energie.

Goed beheer radioactief afval

Een ander belangrijk aspect dat we niet uit het oog mogen verliezen, is het beheer van radioactief afval. Hoewel dit altijd een punt van zorg is geweest, zijn er positieve ontwikkelingen gaande. Vrijwel al het afval wordt hergebruikt en gerecycled, waarbij slechts een klein deel achterblijft. Bovendien zijn er innovatieve technieken in ontwikkeling om de stralingsactiviteit van dit afval aanzienlijk te verminderen, waardoor de periode waarin het potentieel schadelijk is drastisch wordt verkort.

Om deze redenen is het van essentieel belang dat we snel handelen. We moeten ons streven om in 2035 een werkende reactor in onze provincie te hebben, serieus nemen. Laten we deze uitdaging met vastberadenheid en daadkracht tegemoet treden, in het belang van een duurzame en betrouwbare energievoorziening voor onze provincie en toekomstige generaties.

Lourens van Bruchem
Statenlid SGP Gelderland