4 maart 2021

Klimaat: geen menselijke maakbaarheid, wel rentmeesterschap

Tijdens het debat over het beleidsplan klimaat voerde Evert Mulder namens de SGP het woord: "We geloven niet in maakbaarheid van de aarde, we geloven dat God het in Zijn hand houdt. Wel zijn we als rentmeesters verantwoordelijk om grond niet uit te putten en negatieve effecten van onze activiteiten zoveel mogelijk te beperken."

Lees hier de bijdrage van Evert Mulder:

Vandaag stellen we het beleidsprogramma Klimaat vast. De SGP wil niet de discussie overdoen die is gevoerd in de oordeelsvormende bespreking. Ik zal me nu dan ook beperken tot wat ons beweegt t.a.v. het klimaat, en wat ons als SGP zorgen baart.

Eerst wat ons beweegt, dus waarom de SGP vóór het beleidsprogramma Klimaat zal stemmen, en waarom we in 2018 hebben ingestemd met het klimaatinitiatief. Dat is niet in de eerste plaats omdat we denken dat we daarmee de opwarming van de aarde kunnen voorkomen. Wij geloven niet in de maakbaarheid van de aarde en het klimaat, in die zin dat we dat als mens in de vingers zouden hebben. We realiseren ons dat we maar kleine mensjes zijn, met beperkte mogelijkheden. Wij geloven dat er een God in de hemel is Die dit wel in Zijn hand heeft, en aan wie we dit kunnen en mogen overlaten. Dat neemt niet weg dat we als mens een verantwoordelijkheid hebben, maar dan als rentmeester. Dus voorraden grondstoffen en fossiele brandstoffen niet uitputten en behoeve van onze welvaart. En negatieve effecten van onze activiteiten op milieu en klimaat zoveel mogelijk beperken. Om zo de aarde, Gods schepping zo goed mogelijk door te geven aan de volgende generatie, en weer terug te geven aan God.

Als tweede wil ik vier zaken benoemen, die ons zorgen baren:

  • We maken ons als SGP zorgen over het feit dat we met z’n allen, ook in Gelderland, nog niet vergevorderd zijn op het vlak van de energiebesparing. Daar kan iedereen aan bijdragen, daarover hoeft dus niemand naar ‘de ander’ te wijzen. Daarom dienen wij de motie van GroenLinks mede in om extra aandacht te geven aan energiebesparing.
  • Verder constateren we dat we al wel veel geld hebben uitgegeven aan Wijken van de Toekomst, ofwel aan aardgasvrije wijken, maar dat het nog maar weinig resultaat (afsluitingen van het aardgasnet) heeft opgeleverd. Daarom stellen we voor om even geen nieuwe projecten op te pakken, maar even pas op de plaats te maken. We willen de lopende projecten de tijd gunnen om tot resultaten te komen, dan die projecten evalueren, en pas daarna besluiten nemen om al dan niet geld uit te geven aan nieuwe Wijken van de Toekomst.
  • Daarnaast hebben we zorgen over het draagvlak voor de energietransitie en de klimaataanpak. We constateren dat het draagvlak weliswaar toeneemt, maar minder snel dan we wel zouden willen. Daarom stelt de SGP voor om fors in te zetten op communicatie met en meer participatie vanuit de Gelderse bevolking.
  • Tenslotte maken we ons er zorgen over dat we veel, teveel de doelen van andere overheden en instanties overnemen; die van de Verenigde Naties, Europa en het Rijk. Laten we vooral onszelf blijven als provincie Gelderland, onze eigen doelen stellen en onze eigen accenten blijven leggen.


Evert Mulder
SGP-Statenlid