5 oktober 2023

Maidenspeech Harm Jan Polinder

Voorzitter,
Wij zitten hier allemaal vanuit bepaalde drijfveren. In meerdere maidenspeeches is dat al gebleken. Mooi om dat te zien en te horen. En er gaan er nog meer volgen. Het is goed met elkaar te delen waarom wij politiek actief zijn. Ik wil u graag mijn drijfveer kort delen om in de politiek actief te zijn, specifiek bij de SGP.

Daarvoor moeten we terug naar 25 januari 2002; die datum staat in mijn geheugen gegrift. Het is de geboortedatum van mijn zusje Annerieke. Ik was toen 8 jaar jong. Terwijl Nederland de weken daarna druk was met de trouwerij van het Koninklijk Paar waren wij dagelijks te vinden rondom de couveuse.
Waarin een prachtig maar veel te klein meisje een strijd voerde op leven en dood. De datum van 18 februari 2002, drie weken later, staat net zo in mijn geheugen gegrift. Het is de datum dat zij overleed. Zij overleed nadat zij geboren werd na een te korte zwangerschap van 26 weken. Op mijn netvlies staan uiteraard de beelden uit die periode. Het kleine kistje dat we in die week hebben moeten begraven.

Dit alles had natuurlijk een grote impact op mij, op ons gezin, op mijn ouders. Waarom vertel ik dit? Het was de aanleiding voor mijn latere politieke interesse.

In mijn vroege tienerjaren hoorde ik een politieke discussie op de radio over abortus. Daarin werden kindjes, tot de leeftijd die mijn zusje had, afgedaan als klompje cellen. Ik had echter met eigen ogen de perfectie van mijn zusje gezien. Met 30 centimeter was ze veel te klein. Maar ze was wel compleet. Supergaaf. En tegelijk onnatuurlijk: want levenloos. De dood hoort niet bij het leven, op zo’n moment voel je dat aan alles.

Mijn verontwaardiging over die woorden ‘klompje cellen’ was groot. Een groot gevoel van onrecht. Ik ging op zoek naar de bron van dat onrecht, die vond ik in de politiek. Dat was dus ook de plek waar ik mij meldde. Om dit onrecht recht te zetten. Stem te geven aan kinderen die geen stem hebben. Op te komen voor het leven, in mijn beleving perfect door God gemaakt.

En zonder twijfel meldde ik mij bij de SGP-jongeren: de jongerenorganisatie van de partij die zich inzet voor het leven, van pril begin tot eind. En later voor de SGP: een partij die de beschermwaardigheid van het leven, op grond van de Bijbel, zo’n beetje tot -plat gezegd- core-business heeft gemaakt. En terecht. Om het kindje centraal te zetten en niet het zelfbeschikkingsrecht van ouders. En daar zet ik mij met volle overtuiging voor in.

Net als voor heel veel andere onderwerpen, waarbij we ons politieke geluid zoveel mogelijk baseren op de Bijbel. Dat deed ik bij SGP-jongeren. Dat mag ik sinds mijn 20e in de gemeenteraad van Nunspeet doen. En ik vind het een eer -en dank mijn collega’s voor het vertrouwen- dat nu ook te doen in de Provinciale Staten van Gelderland.

Ik zie ernaar uit om met elkaar het beste te zoeken op tal van onderwerpen voor álle Gelderlanders.

Zoals het programma dat vandaag voorligt. Programma Eerbeek Loenen, specifiek het inpassingsplan FBE. We hebben hierover in de oordeelsvorming kritische vragen gesteld, onder andere over de voorgenomen ontsluitingsroute via het Haagje. Ik dank de gedeputeerde voor de beantwoording van die vragen, ook na de oordeelsvorming nog.

Die vragen zijn wat ons betreft ook afdoende beantwoord. Wij stemmen in. Evenals met de motie die ingediend is door GroenLinks en door ons mede-ingediend. Die motie ziet op laagwaardige industriële toepassingen van grondwater.

Maar ik wil nog iets zeggen. Toen we dit programma Eerbeek Loenen 2030 startten, deden we logischerwijs eerst onderzoek naar de toekomst en levensvatbaarheid van de papierindustrie.

Nee, we voorzien geen sluitingen, zo kwam naar voren uit dat onderzoek. Gevolg van deze uitkomst was het hele programma waarin we de leefbaarheid van de dorpen goed proberen te houden en de papierindustrie toekomst bieden.

De werkelijkheid van nu blijkt weerbarstiger en de papierindustrie grilliger dan toen voorzien. Papierfabriek De Hoop gaat sluiten, hoewel dat niet was voorzien. En er is hoop voor papierfabriek De Hoop: er zijn overnamekandidaten.

Maar de reactie van GS, namelijk het ‘on hold’ zetten van een aantal projecten uit het programma, laat wel zien dat de gevolgen van een eventuele sluiting groot zijn. En vandaag is dat De Hoop, morgen kan dat een andere fabriek zijn.

Ik heb daarom een motie aangekondigd die het college van GS vraagt een eenvoudige herijking te doen van het programma. Daarvoor heb ik drie argumenten:

  • 1. Het programma kent allerlei projecten die o.a. de leefbaarheid moeten bevorderen. De gedeputeerde heeft in de oordeelsvorming aangegeven dat GS per project gaat bekijken wat nog wel en wat niet doorgaat. Ik vind dat PS daarbij betrokken moet worden, de uitkomst van die ‘herijking’ - zo u wilt -  moet wat ons betreft met PS worden besproken.
  • 2. Als GS, zoals de gedeputeerde heeft aangegeven, zelfstandig gaat bekijken wat wel of geen doorgang vindt, onttrekken we de bespreking daarvan aan de openbaarheid. Ik vind dat we dat niet moeten doen, juist bij zo’n onderwerp is openbaarheid, ook of misschien: juist, voor de omwonenden van belang.
  • 3. Tijdens de oordeelsvorming vroegen meerdere partijen de gedeputeerde hoe hij aankeek tegen de veranderde papiermarkt. De gedeputeerde zei tijdens de oordeelsvorming daarop: ik ben geen marktspecialist. Er is sinds 2019 veel veranderd, het lijkt ons goed als het onderzoek naar de papiermarkt op hoofdlijnen herijkt wordt. Zodat we, voordat we nu het programma vervolgen, een beter beeld hebben van de nut- en noodzaak van de diverse projecten.

Tijdens deze herijking hoeft het programma overigens niet gepauzeerd.
Daarom het dictum van de volgende motie:


Provinciale Staten van Gelderland, enz.
gehoord hebbende de beraadslagingen,
verzoeken GS:

  • Te komen met een herijking van het programma Eerbeek Loenen 2030, voorzien van een scenario-analyse en als daar aanleiding toe is een wijziging van strategie en doelen binnen het programma;
  • De veranderde marktomstandigheden in de herijking te wegen;
  • De projecten binnen het programma op basis van deze herijking te beoordelen qua haalbaarheid, de projecten daarop aan te passen en communicatie over de projecten binnen het programma hiermee in lijn te brengen;
  • De herijking van het programma Eerbeek Loenen 2030 met uitvoeringsprogramma uiterlijk eerste kwartaal 2024 te bespreken met Provinciale Staten.

en gaan over tot de orde van de dag.

Namens de fracties;
Harm Jan Polinder – SGP
Klaas Bron – BBB
Anton van Straten – 50PLUS
Elrie Bakker- Derks – JA21

De motie werd met 32 stemmen vóór aangenomen.

Tot slot, zou ik mijn maidenspeech willen afsluiten met de woorden die de Koning vorige week, en al vele malen daarvoor, uitsprak: U mag zich in uw belangrijke werk gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.