6 april 2022

Meer vitaliteit, minder leegstand

Tijdens de Statenvergadering van 6 april werd het Rekenkamerrapport ‘Meer vitaliteit-minder leegstand besproken. Evert Mulder gaf aan hoe de SGP tegen dit rapport aankijkt, en stelde daarnaast nog een aantal vragen aan de gedeputeerde.

Voorzitter,

De rekenkamer heeft op een rij gezet hoe en waar de provincie Gelderland de afgelopen jaren geld en energie heeft ingezet op de aanpak en het voorkomen van leegstand van winkels en kantoren. Het rapport geeft een heldere analyse. Als SGP zijn wij blij met dit rapport van de Rekenkamer, en wat ons betreft, kunnen we de aanbevelingen onderschrijven en overnemen.

Wij vinden het belangrijk dat we als Provinciale Staten met elkaar, maar ook met Gedeputeerde Staten in gesprek gaan over waar we vanaf nu onze middelen op gaan inzetten. Of dat al dan niet meer gericht zou moeten worden op de gebieden waar de vitaliteit het minst is en/of waar de leegstand het grootst is, moet dan duidelijk worden. Wij begrijpen de redenering van de Rekenkamer om vooral daarop in te zetten. We kunnen ook GS volgen in haar redenering om vooral daar steun te verlenen waar initiatieven zijn en er bereidheid is om leegstand aan te pakken. Maar wat de SGP betreft, hoeven we als PS daar niet nu al een beslissing over te nemen; dat kan wachten tot het dieper gaande inhoudelijke debat met GS.

De Rekenkamer beveelt GS aan om zich te oriënteren op een eventuele wijziging van de huidige inzet van financiële middelen (naar gebieden waar veel leegstaand is en/of minder vitaliteit). Het overnemen van deze aanbeveling houdt namelijk nog niet in dat we ons beleid wijzigen. Aanbeveling 2 van de Rekenkamer aan PS beveelt niet voor niets aan om na de oriëntatie van GS als PS te debatteren over het al dan niet aanpassen van beleid. Wij vinden het amendement van de VVD om aanbeveling 1a te schrappen dan ook voorbarig. We zullen dat niet steunen. We steunen wel het amendement van de Partij voor de Dieren om de griffie te vragen ervoor te zorgen dat het debat in PS wordt ingepland.

Evert Mulder,
SGP