21 december 2018

Motie N233 en de Rijnbrug Rhenen, langere termijnoplossing

Vergadering Provinciale Staten op 19 december 2018

Motie (art. 37 RvO)

Motie N233 en de Rijnbrug Rhenen, langere termijnoplossing

 

Overwegende dat:

  • GS een verkenning laat doen naar de langere termijnoplossing van een oeververbinding over de Rijn ter ontlasting van de N233 (Rijnbrug te Rhenen),
  • de Provincie Gelderland de trekker hierin is, ook namens Provincie Utrecht,
  • GS in 2012 heeft toegezegd de mogelijkheid van grootschalige infrastructurele aanpassingen te onderzoeken,
  • de oplossing, volgens GS, primair in gedragsverandering en slimme mobiliteit moet worden gezocht en dat daarover de verkenning zal gaan,
  • extra aanvullende maatregelen vanaf 2030 nodig zijn, aangezien er dan weer filedruk op de N233 zal ontstaan,

Van mening zijnde dat:

  • de verkenning naar gedragsverandering en slimme mobiliteit, hoe zinvol en nodig ook, geen onderzoek naar infrastructurele aanpassingen is, zoals is toegezegd,
  • er mogelijk tijdsverlies gaat ontstaan als uit de verkenning blijkt dat de onderzochte oplossingen niet toereikend zijn en dus pas daarna een onderzoek naar een vaste oeververbinding kan worden opgestart,
  • dat Rhenen en omstreken niet ná 2030 opnieuw met grote verkeersproblematiek te maken mag krijgen,
  • naar de mening van de gemeente Rhenen ook een nieuwe oeververbinding onderzocht moet worden,

Verzoeken het College van GS om:

  • gelijktijdig met de toegezegde verkenning over de gevolgen van slimme mobiliteit en gedragsverandering op langere termijn, zoals verwoord in statenbrief PS2018-478, ook een verkenning te doen naar grootschalige infrastructurele aanpassingen als een nieuwe vaste oeververbinding.


en gaan over tot de orde van de dag.

K. Ruitenberg