21 december 2018

Motie N233 en de Rijnbrug Rhenen, verhoging rijksbijdrage

Vergadering Provinciale Staten op 19 december 2018

Motie (art. 37 RvO)

Motie N233 en de Rijnbrug Rhenen, verhoging rijksbijdrage

 

Overwegende dat,

 • er al vanaf 2012 afspraken zijn over het verbeteren van het knelpunt N233 en Rijnbrug Rhenen,
 • de Rijnbrug eigendom is en blijft van Rijkswaterstaat,
 • de provincies Utrecht en Gelderland vrijwel de volledige renovatie van de Rijnbrug gaan bekostigen,
 • de bijdrage van Rijkswaterstaat slechts € 2 à 3 miljoen zal bedragen
 • de lobby vanuit GS er niet in lijkt te slagen dit bedrag te verhogen,
 • de Gedeputeerde de fracties in de commissie BOC verzocht heeft hun contactpersonen in Tweede Kamer hiervan op de hoogte te stellen,

Van mening zijnde dat:

 • de Gedeputeerde terecht een beroep doet op de verantwoordelijkheid van de partijen in PS en er ook een verantwoordelijkheid ligt bij deze partijen om de lobby actief te steunen,
 • de toegezegde bijdrage voor een compleet renoveren en verbeteren van een brug die eigendom blijft van Rijkswaterstaat erg laag is,
 • de brug ná renovatie weer jarenlang mee kan en dat Rijkswaterstaat derhalve veel minder onderhoudskosten zal hebben in de komende decennia,

Verzoeken het College van GS om:

 • deze motie te verzenden naar alle fracties in de Tweede Kamer met een begeleidend schrijven waarin de situatie wordt toegelicht,
 • de fracties in de Tweede Kamer de minister te vragen de rijksbijdrage aan de renovatie van de brug te verhogen,


en gaan over tot de orde van de dag.

K. Ruitenberg