21 december 2018

Motie omgevingsvisie


Vergadering Provinciale Staten op 19 december 2018

 

Motie (art. 37 RvO)

Motie  naar aanleiding van omgevingsvisie  


Overwegende dat,

  • in de omgevingsvisie grote ambities worden neergelegd
  • uitwerking van deze ambities ingrijpende gevolgen hebben voor de Gelderse burgers
  • er bezorgdheid is over de betaalbaarheid van en het blijvende draagvlak voor de plannen bij de burgers


Van mening zijnde dat

  • blijvend draagvlak bij de burgers van essentieel belang is voor de haalbaarheid van de grote transities in de samenleving
  • invoering geen onaanvaardbare gevolgen mag hebben voor de betaalbaarheid van wonen en leven van onze burgers

 

Verzoeken het College van GS om

  • 1. Bij de uitvoering de financiële gevolgen van de energietransitie voor de burger af te wegen en daarbij aandacht te hebben voor mensen met lagere inkomens.
  • 2. Bij het uitwerken van de transities steeds in te zetten op maximale betrokkenheid van brede lagen in de samenleving.


En gaan over tot de orde van de dag.

 

Toelichting:

Er kan gemakkelijk onvrede en bezorgdheid ontstaan door de grote opgaven waar we voor staan. Maximale aandacht voor en betrokkenheid bij de financiële gevolgen voor de burger, ook vanuit Provinciale Staten is van groot belang. Deze motie wil vooral deze aandacht en betrokkenheid tot uitdrukking brengen.  Bennie Wijnne  


Deze motie is door Provinciale Staten aangenomen