2 februari 2022

Moties over Gelders landschap

Gedeputeerde Staten vroeg aan Provinciale Staten om middels een aantal moties het beleid rondom het Gelders Landschap verder vorm te geven. Daarbij diende Gerrit Averesch op woensdag 2 februari een aantal moties in. Lees hieronder de moties en de toelichting van Gerrit zelf.

Voorzitter,
Het is bijna aan het eind van een lange vergaderdag, dus wil ik het kort houden. Dat het landschapsbeleid wordt ontwikkeld -waar de hele provincie onder valt- is mooi. Dat recht wordt gedaan aan de identiteit van een streek is mooi. Dat dit beleid landschapsontwikkeling stimuleert en faciliteert is mooi. De SGP heeft, evenals vele anderen hierover een positieve mening.

Er zijn echter ook veel aandachtspunten en zorgen gedeeld. Denk aan de personele capaciteit die voor de uitvoering nodig is. De motie 'landschap is overal' (VVD) dienen wij dan ook mede in. Het is een oproep om dit beleid financieel en structureel in te bedden.
Nu is geld wel vaker een probleem. Niet alleen bij de rijkste provincie van Nederland, maar ook bij inwoners en grondeigenaren. Het door dhr. Drenth toegezegde Gelders landschapsfonds zou ook een financieringsbron moeten zijn voor grondeigenaren die middels dit beleid een maatschappelijke dienst leveren. Om dat expliciet te maken dient de SGP, samen met CDA en VVD een motie hierover in:

Motie Landschapsfonds

Landschap is aan verandering onderhevig door de activiteiten die er zijn. Ook de streek- gidsen, de kernkwaliteiten en de ontwikkeldoelen beschrijven een situatie die in het verleden door ontwikkeling tot stand is gekomen. Een meetmoment ‘in een punt van de tijd.’ Omdat tijd niet stil staat ziet de SGP graag dat er ook afspraken worden gemaakt over evaluatie en periodieke herijking. Ook het beleid heeft onderhoud nodig. De SGP dient daarom de motie Onderhoud landschapsbeleid in, mede namens ChristenUnie,
ook de D66 en VVD. Deze motie vraagt hierom:

Motie Onderhoud Landschapsbeleid

Vanuit participatie-oogpunt is Landschapsontwikkeling ook afhankelijk van smaak, net als de welstandscommissie die advies over gebouwen uitbrengt.

Om verwachtingen te kanaliseren en voor initiatiefnemers beelden te scheppen over bijvoorbeeld compenserende maatregelen of beelden van verschillende bijdragen aan Landschapsontwikkelingsdoelen dient de SGP de motie Voorbeeldig landschapsbeleid in. Het dictum van de motie is als volgt:

Motie Voorbeeldig Landschapsbeleid

Niet met tot doel andere instanties (bijvoorbeeld gemeenten) voor de voeten te lopen, maar om uniformiteit in beelden en verwachting te creëren. De gemeente Apeldoorn schijnt zoiets al te hebben voor haar eigen beleid, tot grote tevredenheid overigens.
De SGP is ervan overtuigd dat dit beleid het instandhouden en ontwikkelen van onze mooie streken stimuleert.

Gerrit Averesch