21 december 2018

N233 Rijnbrug Rhenen: goed nieuws

Klaas Ruitenberg: N233 Rijnbrug Rhenen

Goed nieuws voor de gemeenten Nederbetuwe, Rhenen, voor Rivierenland en Foodvalley voor de provincie Gelderland en voor ons hele land. Een extra Noord-Zuid verbinding.  

Blij dat het e.e.a. nu zover is. Toch voor als SGP een paar kanttekeningen.

De eerste kanttekening

Het duurt zo lang. Het zou al dit jaar klaar zijn. En nu duurt het nog 6 tot 7 jaar. Wij dienen hiervoor een motie in met de volgende verzoeken:

Verzoeken het College van GS om:

  • te onderzoeken of de startdatum van de werkzaamheden kan worden vervroegd, en met welke consequenties. Tevens hierover PS te informeren,
  • de realisatieperiode te verkorten door in de aanbestedingsprocedure (gunningscriteria) een extra positieve weging te geven aan een korte uitvoeringsperiode.

Deze motie is aangenomen door Provinciale Staten.

De tweede kanttekening

Deze gaat over de bijdrage van de Rijksoverheid. Deze vinden wij heel erg mager. Wij dienen hiervoor een motie in met de volgende verzoeken:

Verzoeken het College van GS om:

  • deze motie te verzenden naar alle fracties in de Tweede Kamer met een begeleidend schrijven waarin de situatie wordt toegelicht,
  • de fracties in de Tweede Kamer de minister te vragen de rijksbijdrage aan de renovatie van de brug te verhogen.

Deze motie is aangenomen door Provinciale Staten.

De derde kanttekening

De derde kanttekening gaat om een verkenning door GS te laten doen naar een langere termijnoplossing van een oeververbinding over de Rijn ter ontlasting van de N233 (Rijnbrug te Rhenen). Wij dienen hiervoor een motie in met de volgende verzoeken:

Verzoeken het College van GS om:

  • gelijktijdig met de toegezegde verkenning over de gevolgen van slimme mobiliteit en gedragsverandering op langere termijn, zoals verwoord in statenbrief PS2018-478, ook een verkenning te doen naar grootschalige infrastructurele aanpassingen als een nieuwe vaste oeververbinding.

Deze motie is verworpen door Provinciale Staten.