19 maart 2019

Natuurcompensatie en biodiversiteit combineren: één plus één is drie

Natuurcompensatie en biodiversiteit combineren: één plus één is drie

Onlangs heeft de Tweede Kamerfractie van de SGP een voorstel ingediend bij minister Schouten om agrarische natuurcompensatie en de inspanningen voor biodiversiteit te combineren. De Gelderse SGP juicht dit idee toe en heeft middels vragen gesteld bij de provincie om dit idee onder de aandacht te brengen en hiermee te experimenteren in Gelderland:

 

Schriftelijke vragen (art. 39 Reglement van Orde)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland
Datum: 18 maart 2019
Van: B. Wijnne
Onderwerp: Natuurcompensatie en biodiversiteit

Inleiding

De SGP-fractie van de Tweede Kamer heeft onlangs een voorstel ingediend bij minister Schouten (LNV) om de inspanningen voor het Deltaplan Biodiversiteit te combineren met die voor agrarische natuurcompensatie. De voortgang van natuurherstel in Nederland verloopt moeizaam. Er is te weinig samenhang in de maatregelen die genomen worden. Ook blijft er geld op de plank liggen, omdat het aankopen van gronden moeizaam verloopt.
De SGP pleit ervoor om meer samenhang aan te brengen: meer inzet op verbetering van de natuurkwaliteit en de biodiversiteit waar dat het meest nodig is, zoals meer biodiversiteit op landbouwgronden. Akkerranden kunnen bijvoorbeeld de noodzakelijke ‘stepping stones’ tussen natuurgebieden vormen. Deze akkerranden dragen tegelijkertijd bij aan Functionele Agrobiodiversiteit en emissiereductie. De in het Deltaplan voorgestelde Biodiversiteitsmonitor kan benut worden om ervoor te zorgen dat sprake blijft van volwaardige natuurcompensatie.

Het voorstel betreft overigens alleen compensatie in het kader van het Natuurnetwerk Nederland en niet de compensatie voor aantasting van natuurwaarden die onder het Natura 2000 beschermingsregime vallen. Daarvoor gelden aparte, strengere en Europees gereguleerde eisen.

SGP: voeg de doelen en budgetten samen met de doelen uit het Deltaplan Biodiversiteit herstel, dan kunnen we van één plus één drie maken.  De vraag is of aankoop van grond wel altijd nodig is of dat agrarisch natuurbeheer een oplossing kan zijn. Met akkerranden kun je ook natuurgebieden verbinden en dat kan bijdragen aan een beter verdienmodel voor boeren. De SGP stelt voor hiermee te experimenteren.

Vragen

Gezien bovenstaande hebben we als SGP een aantal vragen:

  • Vraag 1: Is het ook in Gelderland zo dat er geld bestemd voor natuur ‘op de plank blijft liggen’?  Zo ja hoeveel is dat op jaarbasis?
  • Vraag 2: Bent u met ons van mening dat beschikbare gelden mogelijk effectiever ingezet kunnen worden als niet wordt overgegaan tot aankoop van gronden maar meer tot agrarisch natuurbeheer, waarbij ook bescherming en herontwikkeling van landschapselementen aandacht kunnen krijgen?
  • Vraag 3: Ziet uw college hierin met ons mogelijkheden tot stimulering van biodiversiteit in bepaalde gebieden?
  • Vraag 4: Is uw college bereid te experimenteren met de inzet van middelen op deze wijze?
  • Vraag 5: Is uw college bereid deze gedachte ook in IPO verband uit te dragen?


Graag zien we uw antwoorden tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens de SGP-fractie,

Bennie Wijnne