29 april 2019

Nieuwe werkwijze voor Provinciale Staten Gelderland

Nieuwe werkwijze voor Provinciale Staten Gelderland

De vorige Staten hadden de nieuwe Staten geadviseerd om een andere werkwijze te hanteren. Op 24 april besloten de nieuwe Staten dat advies over te nemen. De nieuwe werkwijze conform het BOB-model is vanaf heden een feit.

 

Waarom een andere manier van werken?

Uit een vorig jaar gehouden enquête is gebleken dat de Statenleden een aantal kritiekpunten hadden op de manier van werken: te lange vergaderingen, te veel herhaling, te weinig contact met de burgers, onduidelijkheid over het tijdstip waarop een bepaald agendapunt aan de orde is, etc.

 

Wat houdt het BOB-model in?

Agenderen van punten vindt plaats volgens het BOB-model. BOB staat voor: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming.

Per punt wordt gekeken welke van deze 3 elementen aan de orde is. Beeldvorming en oordeelsvorming vinden plaats in zogenoemde carrousels (in plaats van de voormalige commissies), terwijl de besluitvorming in de Statenvergadering plaatsvindt. Op die manier kan efficiënter vergaderd worden. Voor politici, burgers en pers is zo altijd duidelijk welke status een bespreking heeft en hoe een eventueel vervolg eruitziet.

In de beeldvormende fase wordt (achtergrond)informatie verzameld en gesproken met burgers en maatschappelijke organisaties. In de oordeelsvormende fase wordt gedebatteerd met de andere fracties en komt men tot een oordeel. In de besluitvormende fase worden de besluiten genomen, soms als hamerstuk, soms als stemstuk, soms op basis van een afrondend debat, eventueel met amendementen en moties, over de punten die in de voorgaande fasen niet uitgediscussieerd zijn.

 

Wat verandert er nog meer?

Iedere 2 weken vinden op de woensdagochtend de carrousels plaats. In de middag is de plenaire Statenvergadering. De vergaderfrequentie is hiermee verhoogd, maar de vergaderingen zijn korter. Er zijn in principe geen avondvergaderingen meer. Een agendacommissie buigt zich iedere 2 weken over de agenda.

 

Hoe nieuw is de nieuwe werkwijze?

Voor onze Staten is het nieuw, maar het BOB-model wordt reeds in diverse gemeenten in Gelderland gehanteerd, waaronder Apeldoorn. Daar zijn de ervaringen positief.

 

Hoe denkt de SGP over de nieuwe werkwijze?

De visie van de SGP werd verwoord door Statenlid Evert Mulder. Hij noemde als belangrijkste voordelen van de nieuwe werkwijze een heldere agendering voor de Staten zelf en voor de inwoners en een verhoging van de slagvaardigheid. “Laten we gewoon van start gaan en als bij de evaluatie blijkt dat aanpassingen nodig zijn, dan doen we dat.”