21 december 2018

Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

PS 19 december 2018

 

Mijnheer de voorzitter,

Na een proces van bijna 2 jaar ligt er dan nu een nieuwe omgevingsvisie en -verordening die wij vandaag vaststellen. Van verkennen – startnotitie naar co-creëren provinciaal congres, een kadernota, ronde tafels, inzoomsessies , een concept visie en wat meer zij - is tot deze visie gekomen. Na 200 zienswijzen en 25 insprekers en uitgebreide bespreking in de commissie RLW ligt de omgevingsvisie en -verordening nu ter besluitvorming voor. Nu, in deze PS vergadering maakt de SGP fractie van de gelegenheid gebruik om te reflecteren op deze omgevingsvisie. Maar eerst willen we het college en alle medewerkers die een rol gehad hebben bij de totstandkoming van deze visie hartelijk danken voor hun inzet en een compliment maken voor de heldere visie.

De SGP fractie wil op 3 zaken nader ingaan.

  • 1. Het is een visiedocument waarin de stip op de horizon gezet wordt. De wereld verandert ingrijpend en snel. Er zijn grote, grensoverschrijdende ontwikkelingen die ook Gelderland raken. Het energievraagstuk, klimaat- verandering, uitputting van grondstoffen, kwetsbare biodiversiteit, toenemende mobiliteit op de weg en in de lucht, digitalisering, internationalisering. Vandaag zetten wij de stip op de horizon. Grote uitdagingen die om antwoorden vragen. Antwoorden, die wij samen met andere partners moeten proberen te vinden. Antwoorden waarbij veel wijsheid nodig is. Zeker daar waar belangen gaan botsen. En dat zal zeker gaan gebeuren, want niet alle ambities kunnen op hetzelfde moment worden waargemaakt. De SGP fractie wil graag een bijdrage leveren aan de uitwerking. Wij weten ons daarbij afhankelijk van de zegen van de Heere God. Hij regeert deze wereld. Het is voor ons een geruststellende gedachte dat het voortbestaan van deze wereld niet van mensen afhankelijk is.

 

  • 2. Het 2e punt voorzitter waar wij uitdrukkelijk bij stil willen staan, is draagvlak. Draagvlak in de samenleving voor ingrijpende plannen waarvan de gevolgen ook voor onze burgers ingrijpend zullen zijn. Burgers voorzitter die een betaalbare woning willen, die mobiel willen zijn, die hun energierekening willen kunnen betalen. Het kan niet zo zijn dan mensen die hun woning niet energieneutraal kunnen maken straks afgestraft worden met hoge rekeningen. Of dat mensen die zich geen elektrische auto kunnen permitteren de rekening aan de pomp gaan betalen. Of dat voor onze jongeren het krijgen van een woning nog moeilijker wordt. Voorzitter, wij hechten er aan dat wij als PS uitdrukkelijk uitspreken dat wij daarvoor aandacht hebben. Gelukkig zien wij ook landelijk dat hier bij een aantal partijen aandacht voor is. We moeten Franse toestanden voorkomen.

 

  • 3. Wij pleiten dan ook voor realisme. Realisme, zodat onze plannen ook haalbaar zijn en betaalbaar zijn. Wij kunnen alles wel in een enorm tempo willen, maar Nederland is maar een stipje op de wereldkaart. Onze inspanningen hebben maar een beperkte invloed. Dat betekent niet dat we het niet op volle kracht moeten doen, maar wel oog houden voor haalbaarheid en betaalbaarheid. Economisch krachtig staat ook in onze ambities. De SGP fractie is zuinig op onze agro-sector. Ook daar zullen veranderingen plaats moeten vinden. Maar wel met realistische en haalbare plannen waarvoor draagvlak is. Wij zullen hard moeten werken aan onze ambities. Voor onze burgers moet ook duidelijk zijn dat dit het tijdpad is voor de komende decennia. En niet als er eens weer een warme zomer komt roepen dat het allemaal nog sneller moet. Dat klinkt wel dapper maar helpt ons niet echt verder. Daadkracht en realisme, met aandacht voor de mensen, onze Gelderse burgers, waar wij het voor doen. Daarom een motie. Hiervoor hebben inmiddels ook landelijk partijen gepleit; zie onderbouwing motie Samen met …

Over de verordening

De verordening is nog niet in overeenstemming met de geest van de omgevingsvisie. Daar moeten nog heel wat stappen voor gezet worden. Van belang dat maatwerk mogelijk is. Hiervoor willen wij ruimte maken. De SGP wil GS graag de mogelijkheid geven binnen grenzen, af te wijken van de verordening. Daarom een amendement hiervoor.

 

Conclusie

Als SGP fractie wensen we het college, maar ook toekomstige PS en GS leden veel wijsheid bij het realiseren van onze ambities. Wij zullen instemmen met de visie en verordening. Voorzitter: “samen aan de slag voor een innovatiefrijk, veilig en duurzaam Gelderland”

 

B. Wijnne