31 mei 2021

Opnieuw vragen over Aerius en stikstofgevoelige natuur

Afgelopen maart stelde Statenlid Evert Mulder een aantal vragen aan Gedeputeerde Staten inzake wijziging van de kaarten die in het programma Aerius (voor het berekenen van stikstof deposities) worden gebruikt. Hij vroeg naar de effecten hiervan voor Gelderland. Op 11 mei ontvang hij reactie op zijn vragen, zie hier. Helaas leverden de antwoorden niet de gewenste duidelijkheid op. En daarnaast riepen de antwoorden weer enkele vervolgvragen op. Daarom diende hij op 31 mei vervolgvragen in. 
 
Lees hier de vragen:

Schriftelijke vragen (art. 39 Reglement van Orde)

aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland


Datum: 31 mei 2021
Van: Evert Mulder
Onderwerp: Vervolgvragen over Effecten van correcties kaarten AERIUS voor Gelderland


Inleiding

Op 8 maart zijn door de SGP-fractie vragen gesteld over de effecten op de Gelderse AERIUS kaarten van de antwoorden die Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in februari 2021 gaf op vragen van de leden van de Eerste Kamer. Op 11 mei kwamen de antwoorden van GS (document PS2021-185). Deze antwoorden geven echter niet op alle punten de gewenste duidelijkheid. En bepaalde antwoorden roepen weer nieuwe vragen op. Daarom de volgende aanvullende vragen hierover:

Vragen

De Minister en het IPO stellen dat regulier agrarisch gebruikte percelen van de kaarten worden verwijderd; die worden niet langer getoetst op aanwezigheid van stikstofgevoelige natuur.
 
  • 1. Waarom wordt in Gelderland dan toch veldonderzoek gedaan om na te gaan of daar stikstofgevoelige natuur aanwezig is (zoals het antwoord op de eerder gestelde vraag 4 suggereert)?

Het antwoord op vraag 4 suggereert tevens dat de door de Minister toegezegde correcties bij de eerstvolgende update van de AERIUS kaarten in oktober 2021 mogelijk nog maar deels zullen zijn doorgevoerd.
 
  • 2. Kan het College van GS toezeggen dat na de eerstvolgende update van AERIUS op de Gelderse kaarten geen agrarisch gebruikte percelen meer zullen zijn aangemerkt als stikstofgevoelig?

Uit de antwoorden op de vraag 8 wordt niet duidelijk hoe en wanneer PS worden betrokken of geïnformeerd.
 
  • 3. Kan GS toezeggen dat PS uiterlijk in oktober 2021 zullen worden geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de correcties van de AERIUS kaarten en de (verwijdering van) zoekgebieden voor stikstofgevoelige habitattypes?