15 december 2021

Provinciale rol in het energiebeleid

Nadat alle RES-sen waren vastgesteld werd er in de Staten nagedacht over de volgende stap in het beleid. Wat is hierin de rol van de provincie? Evert Mulder legde de verantwoordelijkheid niet in eerste instantie bij de provincie, maar bij de gemeente.

 

Voorzitter,

Nu alle RES-en 1.0 van de 6 regio’s in Gelderland zijn vastgesteld, is het zaak om na te gaan denken over de volgende stap. Dat betreft de RES-en 2.0 en de verankering van de energie strategieën in ons provinciale beleid.

Als SGP fractie zijn we het met gedeputeerde staten eens dat dat goed zou kunnen door de RES-en 2.0 te gieten in de vorm van interbestuurlijke, regionale programma’s, in het kader van de Omgevingswet. Daarmee maken we het regio-specifiek. En dan hebben we straks als provincie een instrument in handen om initiatieven voor windmolens die buiten de zoekzones van de RES-en liggen, te weigeren.

Tot het zo ver is, en de RES-en 2.0 zijn vastgesteld, hebben we die mogelijkheid nog niet, en zullen we vergunningaanvragen die door gemeenten zijn afgewezen, maar ruimtelijk wel inpasbaar zijn, in behandeling moeten nemen, vanwege de Elektriciteitswet. Wij vinden het daarom essentieel dat gemeenten en RES-regio’s hun verantwoordelijkheid nemen, en dat gemeenten de bij hen ingediende vergunningaanvragen voor windmolens in behandeling nemen en toetsen, en optreden als bevoegd gezag. En wij vinden dat, als een gemeente weigert, of er niet uit komt, de RES-regio een rol heeft om te bezien of men er in gezamenlijkheid uit kan komen. En pas als ook dat niet lukt, is er wat de SGP betreft een rol weggelegd voor de provincie. En om dat te onderstrepen, dienen wij de motie van de VVD over de windladder mede in. Daarin wordt deze volgordelijkheid: gemeente – regio – provincie benadrukt.

Evert Mulder