31 januari 2022

Recreatiezoneringsplan Veluwe gaat zienswijzeprocedure in

Op 19 januari is door Provinciale Staten (PS) nog eens oordeelsvormend gediscussieerd over het Recreatieplan Veluwe, nadat er in de tweede helft van 2021 een intensieve dialoog met bewoners, ondernemers en recreatieve gebruikers van de Veluwe is gevoerd namens en door Gedeputeerde Staten (GS). Hier had PS (en ook wij als SGP) om gevraagd in april vorig jaar, nadat was gebleken dat het participatieproces tot dan toe niet goed was verlopen, mede vanwege de beperkingen door corona. Met name de bewoners (en gebruikers) van de Veluwe voelden zich onvoldoende gehoord. De vraag was nu aan PS of het participatieproces inmiddels wel voldoende invulling had gekregen om het plan nu via een formele zienswijzeprocedure voor te leggen aan alle betrokkenen, als voorbereiding op de vaststelling ervan. 

Als SGP hebben we, nadat we de 12 insprekers hadden gehoord en bevraagd, de volgende inbreng geleverd in de discussie:

Wij krijgen uit de inspraak en schriftelijke reacties het beeld dat het heel goed is geweest dat we als provincie extra tijd hebben genomen om meer ruimte te bieden voor inspraak en overleg. Dat heeft veel inbreng opgeleverd van betrokkenen en heeft ook geleid tot aanpassingen van het plan; tot verbeteringen, wat ons betreft. Verder krijgen we de indruk dat met name de gemeenten het principe van recreatiezonering onderschrijven, en dat ze in algemene zin redelijk tevreden zijn over het gelopen proces. Dat lezen we ook in de brief van de Veluwe Alliantie.

Toch constateren we ook dat er nog zorg- en discussiepunten resteren, zoals de MTB-verbinding tussen Nunspeet en Harderwijk, het hondenlosloopgebied op het Rozendaalse Veld, en de beoogde afsluiting van een deel van het Kootwijkerzand. Wij roepen GS er toe op om voor deze punten alsnog een oplossing te vinden, in samenspraak met de betrokkenen.

Verder sluiten we ons als SGP-fractie helemaal aan bij de oproep van de Veluwe Alliantie om alle partijen, en met name de bewoners van de Veluwe, te betrekken bij de verdere uitwerking van het plan en bij de uitvoering van de maatregelen. En uiteraard steunen we ook de oproep om te monitoren wat de effecten zijn van de maatregelen, en om binnen een paar jaar te evalueren.

Ook steunen we de oproep van insprekers om niet (alleen) te werken aan meer regels en maatregelen, maar vooral ook aan het handhaven van de bestaande regels.

Als SGP-fractie zijn we niet enthousiast over de reactie en antwoorden van het Ministerie van Defensie. Daar spreekt wat ons betreft onvoldoende betrokkenheid uit voor de Veluwse natuur en de bescherming daarvan.

Tenslotte nog een opmerking over de inhoud van het zoneringsplan. We constateren dat met name Zone C (rustig gebied met extensief recreatief medegebruik; aanwezigheid van (zeer) verstoringsgevoelige soorten) van groot belang is. In de eerste plaats omdat het het grootste gebied is; in totaal 52% van het hele Natura2000 gebied Veluwe. Maar tevens ook omdat deze zone de verbinding legt tussen de meeste andere gebieden en zones. Mede daarom vinden wij het van groot belang dat zone C vrijelijk toegankelijk blijft voor alle vormen van recreatief gebruik, dus niet alleen voor wandelaars, maar ook voor ruiters en mountainbikers.

Namens de SGP-fractie,
Evert Mulder