15 december 2021

Regionaal Waterprogramma 2021-2027

Het Regionaal Waterprogramma stond de afgelopen cyclus telkens op de agenda, zowel tijdens de beeldvorming als de oordeelsvorming. In die vergaderingen zijn de kaders vastgesteld, en daarom kan de SGP akkoord gaan met dit programma. Toch wilde Evert Mulder de gedeputeerde nog een aantal zaken ter overweging meegeven.

 

Voorzitter,

Water is de belangrijkste levensbehoefte van alles wat leeft. Ook wijzelf bestaan voor het overgrote deel uit water. Dus zowel de waterkwantiteit als de waterkwaliteit zijn voor de SGP van groot belang, zeker ook in het licht van Bijbels rentmeesterschap. Daarmee dus ook het Regionaal Waterprogramma. Er is al veel gedeeld over dit programma tijdens de oordeelsvormende vergadering. Dat ga ik niet opnieuw doen. Het is wat de SGP betreft een mooi programma, dus wij kunnen daarmee instemmen.

Wel willen we als SGP aangeven dat we ons zorgen maken over de effecten van grondwateronttrekkingen, met name op de natuur in de vorm van verdroging. Het gaat daarbij om de volgende soorten onttrekkingen:

  • De onttrekkingen van grondwater voor de drinkwaterbereiding zijn uiteraard noodzakelijk. Maar ook op dat vlak vinden we dat we als consumenten met z’n allen zuinig moeten omgaan met dit drinkwater. We dienen daarom de motie van de ChristenUnie mede in om samen met Vitens een campagne op te zetten waarin de consument wordt opgeroepen om water te besparen door gedragsverandering.
  • Grote onttrekkingen door de industrie zijn niet altijd noodzakelijk in die omvang. Daarom is het belangrijk om nieuwe vergunningaanvragen kritisch te beoordelen. Maar willen ook bezien in hoeverre bestaande vergunningen kunnen worden ingeperkt; hetzij door te vragen om waterbesparingsplannen; hetzij door onbenutte ruimte uit de vergunning te halen. Daarom dienen we de PvdA motie “Intrekken onbenutte ruimte” mede in.
  • Over de andere motie van de PvdA “Meten is weten” hebben we nog onze twijfels. We zijn het wel eens over het doel, namelijk om te weten wat er door de kleinere onttrekkers, waarvoor het Waterschap bevoegd gezag is, wordt opgepompt. Maar we realiseren ons ook dat dit ambtelijke capaciteit vraagt van zowel provincie als waterschap. We zijn dan ook benieuwd hoe de gedeputeerde aankijkt tegen deze motie.

Wij zijn met het CDA benieuwd wanneer we met elkaar spreken over de strategische voorraden drinkwater en de aanwijzing van nieuwe drinkwaterwingebieden, omdat we horen dat agrariërs zich zorgen maken over mogelijke toekomstige beperkingen in hun bedrijfsvoering.

Tenslotte vinden we het als SGP, net als andere fracties, belangrijk dat agrariërs die vrijwillig bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van oppervlaktewater, of aan verhoging van het grondwaterpeil ten behoeve van weidevogels, daarvoor een vergoeding ontvangen.

Evert Mulder