31 oktober 2019

Regionale Energie Strategie (RES)

Grote uitdagingen

Hoe krijgen we het ooit voor elkaar om in 2030 55% CO2 te besparen in Gelderland? En om landelijk 35 Terra-Watt-uur energie op te wekken? Dat zijn op z’n zachtst gezegd grote uitdagingen. De Regionale Energie Strategieën (RESsen) spelen hierbij een grote rol. Dat zijn regionale plannen voor grootschalige energiebesparing.

 

Hoe denkt de SGP hierover?

De SGP-fractie is groot voorstander van het opstellen van RESsen door gemeenten, waterschappen en andere relevante partijen. De realisatie van windmolens en zonnevelden vraagt namelijk om draagvlak, en dat kan lokaal beter worden bewerkstelligd dan provinciaal of landelijk. Daarbij komt dat windmolens en zonnevelden ruimtelijk moeten worden ingepast, en dat moeten gemeenten uiteindelijk doen in hun bestemmingsplannen.

Wat de SGP wel jammer vindt, is dat energiebesparing niet mag worden meegenomen in de RESsen. Wij vinden energiebesparing nog belangrijker dan het opwekken van duurzame energie. Wat je niet verbruikt, hoef je immers ook niet (duurzaam) op te wekken. Wij zouden dus liever doelen willen stellen in termen van procenten CO2-reductie dan in termen van aantallen TWh.

 

Achtergrondinformatie:

In het kader van de uitwerking van het klimaatakkoord, wordt ook aan de regio’s in Gelderland gevraagd een Regionale Energie Strategie (RES) op te stellen. Daarin moeten zij aangeven hoe zij willen bijdragen aan de opwekking van 35 TWh (Terra-Watt-uur) duurzame energie voor heel Nederland. Berekend is dat dit nodig is om landelijk het doel van 49% CO2 besparing in 2030 te realiseren. In Gelderland hebben we een nog hogere ambitie, namelijk een besparing van 55%. In de RESsen mag het alleen gaan over grootschalige energieopwekking in de vorm van windmolens en zonnevelden (van meer dan 50 zonnepanelen). Daarnaast wordt er van uit gegaan dat op kleine schaal (door individuele inwoners en bedrijven) 15% energiebesparing wordt gerealiseerd, en dat in 2030 ongeveer 40% van alle daken met potentie zijn vol gelegd met zonnepanelen. De planning is dat de regio’s eind 2019 komen met een startnotitie waarin ze de doelen, de planning en het proces van de RESsen aangeven.  Daarna moeten uiterlijk eind juni 2020 de concept-RESsen klaar zijn, en uiterlijk eind februari 2021 moeten de finale versies zijn vastgesteld.

De eerste startnotities zijn inmiddels vastgesteld, de anderen zijn in wording. Wij wensen de regio’s veel sterkte bij het opstellen van de RESsen en kijken met belangstelling uit naar het resultaat.