30 november 2018

Rijnbrug bij Rhenen

Gerrit Averesch in de provinciale commissie Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Cultuur (BOC)

Woensdag 28 november 2018

 

De SGP overweegt drie moties in te dienen bij de behandeling in Provinciale Staten van de aanpassingen van de Rijnbrug bij Rhenen.

Het voorstel van het College van GS is nu:

Extra budget (32,03 miljoen) ter beschikking stellen waardoor het volgende kan worden gerealiseerd:

 

  • Brugdek met 2x2 rijstroken
  • Doortrekken 2x2 tot A15 Kesteren

 

De SGP is heel blij met het voorliggende voorstel. We zullen onze tevredenheid uiten met de woorden: ‘Hè, hè, eindelijk is het zover.”

Wij steunen het voorstel voor de middellange termijnoplossing volledig. Echter willen we bij deze oplossing toch graag een kortetermijn realisatie. Een start in 2022 met een bouwperiode van 2 jaar zou immers resulteren in een gerealiseerde oplossing in 2024. Dit terwijl in 2030 opnieuw een knelpunt op deze weg wordt voorzien. Wij overwegen een motie waarin we u vragen te onderzoeken op welke wijze de startdatum vervroegd kan worden en/of de bouwperiode kan worden verkort.

De langetermijn oplossing, aanvullend aan het aanpassen van de bestaande brug, wordt door u gezocht in nieuwe technieken en gedragsverandering. U wilt in 2020 al met dit onderzoek beginnen. Dit terwijl een onderzoek dat de Provincie Utrecht onlangs heeft laten uit voeren zelfs bij een meest optimistisch resultaat van gedragsverandering of andere mobiliteit hooguit 5% verkeersreductie zal opleveren. De SGP verwacht niet dat er tussen nu en 2020 zoveel nieuwe technieken of beïnvloedingsinstrumenten worden uitgevonden dat die een grotere verkeersreductie aannemelijk zal maken. Het inzetten hierop, zonder direct een nieuwe oeververbinding als optie mee te nemen is niet zinvol. Wij overwegen dan ook een motie in te dienen waarin we u vragen direct vanaf het begin in het onderzoek voor de langere termijn-oplossing een nieuwe oeververbinding op te nemen. We weten dat dit afhankelijk is van zeer veel partijen en zeker niet op korte termijn gerealiseerd zou kunnen worden, maar als er in 2030 weer een knelpunt ontstaat, kunnen we het ons niet permitteren deze optie uit te stellen. We zijn blij voor de inwoners van die regio die de brug veel gebruiken en elke keer weer in de file staan.

Daarnaast gaven verschillende partijen aan de bijdrage van Rijkswaterstaat (nog niet bekend, maar zal maximaal € 3 miljoen zijn) aan de lage kant te vinden. De Gedeputeerde Bieze gaf aan al haar lobbykanalen al in te zetten en verzocht ons onze landelijke fracties hierover te informeren. Misschien dat het wat gaat opleveren. Mijn voorstel zou dan ook zijn om een derde motie te maken waarin de GS vragen ons verzoek om extra middelen (omdat we een brug van Rijkswaterstaat sterk opwaarderen, terwijl wij de kosten dragen) expliciet onder de aandacht van de politieke partijen in de Tweede Kamer te brengen.