12 november 2020

Ruitenberg vraagt aandacht voor landbouw en Rijnbrug

Werken, eten en wonen. Aan de hand van deze thema’s vroeg Klaas Ruitenberg namens de SGP bij de begrotingsbespreking onder meer aandacht voor de voedselvoorziening, de mogelijkheid voor over-programmering van woondoelstellingen en de toekomst van het Openbaar Vervoer. Ook vroeg hij naar de stand van zaken betreffende de Rijnbrug.

De SGP steunt de begroting voor 2021. Maar daarmee is niet alles gezegd. Klaas Ruitenberg benadrukte dat, met name in deze onzekere tijd, de overheid een baken in zee is en betrouwbaar moet zijn.

Eten

De voedselvoorziening is ontzettend belangrijk. Dat hebben we ook de afgelopen periode van COVID-19 gezien. Als grenzen gesloten worden, krijgen we met andere vraagstukken te maken. We importeren veel producten, maar het is van belang dat onze eigen voedselvoorziening op peil komt. We beschikken in Nederland over vruchtbare landbouwgronden. De landbouw moet weliswaar veranderen, maar dat moet dan ook mogelijk gemaakt worden. Risico’s kunnen niet eenzijdig bij de boeren gelegd worden.

Werken

De SGP ziet het belang van Railterminal Gelderland en steunt de begroting daarvoor. Mits er zich een partij meldt die de uitvoering onder de geldende condities gaat uitvoeren.

Het Openbaar Vervoer wordt momenteel in de benen gehouden door overheidsgelden. Op lange termijn kan dat zo niet blijven. Dan kan ons OV-netwerk weleens inzakken. Hoe denkt het college hierover?

Verder een vraag rondom de Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren. Het blijft nogal stil daaromtrent. Wat is de laatste stand van zaken?

Energievoorziening is ook belangrijk. Het belangrijkste middel daarvoor is energiebesparing. En energievoorziening moet nadrukkelijk in samenhang met andere doelen bezien worden.

Wonen

Gemeenten geven aan dat zij hun woondoelstellingen niet kunnen halen. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Vraag aan Gedeputeerde Staten: zou een stuk over-programmering niet op zijn plaats zijn? Dan kan er mogelijk meer behaald worden om de woningnood te verlichten.

Schrijnend is soms ook de huisvesting van arbeidsmigranten. Het zou goed zijn als de ontwikkelingen die op dit gebied in de regio Rivierenland plaatsvinden, breder uitgezet kunnen worden zodat ook andere regio’s hier hun voordeel mee kunnen doen.

Punten uit de reactie van gedeputeerde Markink op de inbreng van de SGP:

  • Het belang van voedselvoorziening wordt gezien en onderstreept.
  • De ‘samenhang der dingen’ bij de verschillende thema’s is inderdaad nodig om zaken integraal aan te pakken. Dit wordt zoveel mogelijk ten uitvoer gebracht.
  • De toekomst van het Openbaar Vervoer is een vraag die ook het college van GS bezig houdt. Er is momenteel veel onzekerheid en vervoerders aarzelen om in te stappen in concessies. Gedeputeerde Staten kijkt momenteel wat de consequenties zijn van COVID-19 voor het OV op langere termijn.
  • Voor wat betreft de Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren loopt men helaas tegen de stikstofproblematiek aan. De brug zou in 2025/2026 klaar moeten zijn. GS hoopt nog steeds dat dit doel gehaald kan worden en koerst daar ook op. Maar er kan geen garantie gegeven worden.
  • Overprogrammering in de woningbouw behoort tot de mogelijkheden. Met name in de regio Arnhem-Nijmegen en in Foodvalley. Maar ook in andere regio’s is die mogelijkheid aanwezig.