19 februari 2019

Schriftelijke vragen gelden ‘Gelderland Herdenkt’

Schriftelijke vragen

(art. 39 Reglement van Orde)


Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland
Datum: 18 februari 2019
Van: Klaas Ruitenberg, SGP
Onderwerp: Gelden t.b.v. ‘Gelderland Herdenkt’

Aanleiding

In de provincie Gelderland is ontzettend veel gebeurd tijdens de dagen van de bevrijding aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Volgend jaar herdenken we dat de bevrijding 75 jaar geleden plaatsvond. Een belangrijk moment om bij stil te staan. Het is cruciaal dat we jonge generaties betrekken bij die belangrijke gebeurtenis. Het is dan ook volkomen terecht dat er vanuit de provincie subsidies worden verstrekt om deze herdenkingen vorm en inhoud te geven. Onder de noemer ‘Gelderland Herdenkt’ zijn de diverse regio’s binnen de provincie hiermee aan de slag gegaan.

Als SGP Gelderland hebben we echter onze vragen over de wijze van verstrekking van deze subsidies. Ons hebben signalen bereikt dat er in de verschillende regio’s obstakels worden ervaren en dat eerder toegezegde bedragen in de praktijk lager blijken uit te vallen. In het geval van de Veluwe betreft dit bijvoorbeeld een totaalbedrag van €750.000, wat €500.000 minder is dan in eerste instantie is toegezegd. Dit terwijl initiatiefnemers al in een vroeg stadium zijn benaderd om initiatieven te ontwikkelen, rekening houdend met het oorspronkelijke bedrag.

De juridische regeling (subsidieregeling) is recent pas vastgesteld. Dit betekent dat er nu een uitvraag komt om de initiatieven in te dienen vóór 1 april  2019. In de regeling staat dat de provincie 13 weken heeft om te beschikken.

Naast het verlagen van het bedrag, is er nog veel onduidelijk over de inhoud. We hebben begrepen dat de spelregels onlangs gewijzigd zijn; in het geval van de Veluwe wordt er van het bedrag van €750.000 een bedrag van €250.000 ingezet voor een ‘poppyregeling’ om kleine lokale initiatieven te ondersteunen. Waar deze initiatieven aan moeten voldoen is onduidelijk, evenals de verdere planning hiervan. Dit vormt een belemmering voor het ontplooien van initiatieven.

Als voorbeeld willen we het Nunspeetse project ‘Operation DZ DUMMY III’ of ‘36 Bunders’ noemen. Een paradropping die op 29 september van 1944 in Nunspeet is uitgevoerd, wil men herdenken op dezelfde datum in 2019. Op het moment dat er pas in juni 2019 duidelijkheid is over de subsidie, is het de vraag of de initiatiefnemers het aandurven om verder te gaan met de organisatie; hoewel er vanuit de gemeente Nunspeet cofinanciering is toegezegd voor dit project.

Vragen

Gezien bovenstaande hebben we als SGP een aantal vragen:

  • Vraag 1: Herkent uw college bovengenoemde planning?
  • Vraag 2: Zo ja, is het college met ons van mening dat de gestelde termijnen onnodig vertragend werken voor initiatiefnemers?
  • Vraag 3: Ziet uw college mogelijkheden om de genoemde termijnen in te korten en al sneller duidelijkheid te geven over de toekenning van subsidies?
  • Vraag 4: Klopt het dat de totaal beschikbare bedragen lager zijn dan de bedragen die oorspronkelijk zijn genoemd? Wat is hier de reden van?
  • Vraag 5: Is uw college bereid om meer gelden beschikbaar te stellen, mochten de totaal beschikbare subsidies ontoereikend zijn, voor projecten die voldoen aan de voorwaarden?
  • Vraag 6: Wanneer komt er duidelijkheid over de zogenaamde poppyregeling?


Graag zien we uw antwoorden tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens de SGP-fractie,

Klaas Ruitenberg