29 januari 2019

Schriftelijke vragen interprovinciaal wolvenplan

 

Schriftelijke vragen (art. 39 Reglement van Orde)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

 

Datum: 28 januari 2019

Van: Bennie Wijnne, SGP

Onderwerp: Interprovinciaal wolvenplan

 

Aanleiding

In de commissie RLW is op 5 december het concept Interprovinciaal wolvenplan besproken. Vervolgens is het plan door het IPO op 24 januari 2019 definitief vastgesteld. Ondertussen lijkt duidelijk te worden dat de wolf in Gelderland zijn intrede heeft gedaan.

Standpunt

De SGP-fractie maakt zich zorgen om de komst van de wolf naar Gelderland. Wij hebben dat in onze bijdrage in genoemde commissievergadering ook verwoord.  De realiteit is anders: de wolf wordt welkom geheten in ons land.  

Kosten preventieve maatregelen

Eén van de zorgen van de SGP-fractie betreft de kosten van preventieve maatregelen. We lezen in het plan: 

Als er sprake is van een wolventerritorium wordt het risico op aanvallen op gehouden dieren binnen het betreffende gebied meer voorzienbaar. Provincies hebben dan geen plicht maar wel een mogelijkheid om in het vastgestelde wolventerritorium een pilot te starten voor een bijdrage in het gebruik van preventieve middelen op basis van een gebiedsplan. 

  • Vraag 1.
    Gaat het college voorstellen doen aan PS voor een regeling die voorziet in  het tegemoetkomen in de kosten voor het treffen van preventieve maatregelen?
  • Vraag 2.
    Gaat het college in het algemeen met voorstellen komen voor een op Gelderland toegesneden wolvenbeleid in aanvulling op het IPO-plan?

Communicatie

De SGP-fractie is van mening dat tijdig en goede communicatie en voorlichting bij signalering van een wolf zowel voor burgers als voor houders van dieren van groot belang is. De veiligheid van onze burgers mag niet in het geding komen. Voor houders van dieren is dit van belang om tijdig de goede maatregelen te kunnen treffen.

  • Vraag 3.
    Hoe gaat u de voorlichting en communicatie aanpakken? Is hiervoor een plan? Zo ja, dan ontvangen wij dat graag ter inzage.

 

Graag zien we uw antwoorden tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Bennie Wijnne