5 maart 2019

Schriftelijke vragen knelpunten in verbinding Gelderland-Flevoland

 

Schriftelijke vragen (art. 39 Reglement van Orde)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland


Datum: 1 maart 2019
Van: K. Ruitenberg
Onderwerp: Knelpunten in verbinding Gelderland-Flevoland

Inleiding

De SGP ziet de volgende ontwikkelingen:

 • Lelystad Airport zal in de toekomst extra verkeer ‘veroorzaken’ over de provinciale ontsluitingswegen naar Gelderland via Harderwijk en de gemeente Elburg (concreet de N309).
 • Elburg heeft in toenemende mate een toeristische functie en heeft een florerende watersport-functie en een sinds 2018 flink uitgebreide jachthaven. Ook de toeristische functie van Flevoland neemt toe.
 • Het industrieterrein van Elburg, Kruismaten, heeft in de afgelopen jaren groei in kwaliteit doorgemaakt. Florerende maak-industrie en een groeiend aantal dienstverlenende bedrijven is op Kruismaten gevestigd.
 • In toenemende mate maakt forensenverkeer en bevoorradingsverkeer gebruik van de enige provinciale verbindingsweg N309 tussen Elburg en Flevoland. Deze weg is regelmatig overbelast en in de ochtend- alsook avondspits is er sprake van langzaam rijdend en stilstaand verkeer.
 • Door de toenemende toeristische functie van zowel Elburg als Flevoland is er toenemend toeristisch verkeer over de brug in de N309.
 • Een tweede oeververbinding tussen Kruismaten en Flevoland, aan de Noordzijde van het Havenkanaal, lijkt zeer gewenst.
 • In Flevoland, gemeente Dronten, als ook in de PS van Flevoland, wordt de verbinding met Elburg reeds genoemd als potentieel knelpunt.

Vragen

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen, heeft de SGP de volgende vragen:

 • Vraag 1: Is GS op de hoogte van de toenemende verkeersdruk op de N309 en kan ze aangeven hoe sterk de groei de laatste jaren is geweest?
 • Vraag 2: Heeft GS onderzoek gedaan naar de effecten van de ontwikkelingen van o.a. Lelystad Airport voor de bestaande oeververbindingen tussen Flevoland en Gelderland?
 • Vraag 3: Heeft GS onderzoek gedaan naar de effecten van de promotie van Elburg en andere Hanzesteden op het gebied van extra vakantie- en toerisme-verkeer op de provinciale wegen?
 • Vraag 4: Is GS in gesprek met haar collega-gedeputeerden in Flevoland inzake de geschetste situatie in Elburg?

Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat de Gemeente Elburg een onderzoek laat doen naar de bereikbaarheid en ontsluiting van haar industrieterrein, en dat het knelpunt op de N309 ook bekend is bij de Provincie Flevoland. Omdat het ons goed lijkt dat deze kennis wordt verbreed en samengebracht met het doel de bereikbaarheid van Gelderland vanuit Flevoland en omgekeerd te versterken hebben wij nog een aanvullende vraag:

 • Vraag 5: Wil GS in het onderzoek van Elburg participeren en het initiatief nemen voor of ondersteuning bieden aan aanvullend onderzoek dat zich richt op andere mogelijkheden om de doorstroming op de verbinding van Gelderland en Flevoland te bevorderen, waaronder een nieuwe oeververbinding met Flevoland?


Graag zien we uw antwoorden tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens de SGP-fractie,

Klaas Ruitenberg