24 december 2019

SGP Gelderland in de media: 'Laten we elkaar de ruimte gunnen'

 

Gelezen in de Barneveldse Krant

 

'Laten we elkaar de ruimte gunnen' (opinie)


22-12-2019, 20:12


BARNEVELD Wie leest of hoort de komende dagen niet deze tekst uit Lukas 2: "En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg." Er was geen plaats in de herberg, geen ruimte. Was er echt geen ruimte of kregen ze niet de ruimte?

Bennie Wijnne

Als we terugkijken op het afgelopen jaar in Provinciale Staten van Gelderland of in het publieke debat in het algemeen dan gaat het heel vaak over ruimte. Is er ruimte voor windmolens in Gelderland, in Barneveld? Is er ruimte voor 75.000 extra woningen in Oost Nederland die er volgens het woonakkoord in de Gelderse en Overijsselse steden moeten komen? Is er ruimte voor velden met zonnepanelen? Is er voldoende ruimte voor de natuur? Blijft er nog ruimte over voor onze boeren? Waar is de ruimte voor kringlooplandbouw? Geven we de wolf op de Veluwe ruimte en blijft er dan nog wel ruimte voor de schapenhouder? Is er wel ruimte in Nederland voor meer dan 19 miljoen mensen, die allemaal graag fatsoenlijk willen wonen, recreëren en zich snel willen verplaatsen? Welke ruimte mag een rondweg in Barneveld innemen? En die ondernemer dan, die graag zijn bedrijfsruimte wil vergroten? En hoe gaat het met de A1/A30 die meer ruimte vereist?

Kortom, heel veel vragen. Vragen die nadrukkelijk aan de orde komen als het gaat over stikstof, fijnstof, PFAS. ,,Niet alles kan", zegt de commissie Remkes. De omgevingsvisie die we vorig jaar voor Gelderland vastgesteld hebben geeft aan dat we een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland willen. Duurzaam, verbonden en economisch krachtig. Maar welke van deze zaken moet de meeste ruimte krijgen?

Agrarische sector

De Agrarische sector heeft de laatste tijd nadrukkelijk van zich laten horen. En terecht. Te lang is er geen erkenning geweest voor het waardevolle werk dat de boeren doen. Ons land en een behoorlijke regio daaromheen van voedsel voorzien. Goedkoop en veel, dat was de afgelopen 50 jaar het devies. Door enorme innovatie, schaalvergroting en ondernemerschap hielden boeren dat lang vol. Maar de rek is er uit. Steeds meer investeren en dan achteraf concluderen dat de regels toch weer veranderd zijn is niet langer houdbaar. Een vijfjarenplan is niet te maken, want het wordt steeds weer doorkruist door nieuwe regels. Gisteren fosfaat, vandaag stikstof, morgen fijnstof en volgende week methaan. De sector eist erkenning en ruimte om in te spelen op vernieuwingen.

Onze regio

Als we het hebben over het stikstofvraagstuk en de gevolgen daarvan voor onze regio dan, is mijn conclusie dat we het vraagstuk in volle omvang over ons heen krijgen. Wij grenzen aan de Veluwe, het grootste groene natuuroppervlak. We hebben een grote agrarische sector en veel industriële activiteiten. De maatregelen die genomen moeten worden, zullen evenredig door alle sectoren gedragen moeten worden. En op basis van metingen, niet op basis van veronderstellingen.

De provincie gaat inzetten op het verminderen van emissies. Als we zien welke grote daling de afgelopen 30 jaar al bereikt is, dan kan de uitstoot door verdergaande innovaties zeker nog terug. Daarvoor is financiële ruimte en regelruimte nodig. Nog te vaak kunnen nieuwe stalsystemen niet, omdat ze niet aan bepaalde regels of erkenningen voldoen. Daarin moet veel meer flexibiliteit komen. De provincie heeft geld vrijgemaakt voor het voeren van keukentafelgesprekken om individuele ondernemers te helpen bij het maken van keuzes voor de toekomst.

Landbouwcollectief

Het is mooi dat het kabinet en het landbouwcollectief met elkaar in gesprek zijn gegaan en tot afspraken gekomen zijn. Dat is het begin van herstel van vertrouwen. Alleen door samenwerking met alle sectoren en belanghebbenden kunnen de problemen worden aangepakt. Daarmee is niet alles ineens opgelost. Samen zoeken naar oplossingen. Het is immers geen boerenprobleem maar een probleem van onze samenleving.

Eerlijke prijs

Het vraagstuk van een eerlijke prijs voor de producten is best ingewikkeld. Maar het kan toch niet zo zijn dat iedereen in de keten van producent naar consument goed verdient aan de producten behalve de boer? Met name supermarkten, maar ook anderen in de keten zouden hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Supermarkten zijn ook gevoelig voor eisen van bijvoorbeeld Wakker Dier. Waarom dan niet voor de roep van de boeren om een eerlijke prijs. De consument kan hieraan veel bijdragen door streekproducten te kopen en minder producten die van ver komen.

Uitdagingen

In het komende jaar zullen veel belangrijke beslissingen genomen moeten worden die te maken hebben met welke ruimte we elkaar geven. Welke ruimte we elkaar gunnen. De politiek moet daarbij in gesprek blijven met de samenleving, met u. In het besef dat niet alles kan. En dat wij niet overal invloed op hebben. Ook in het besef dat wij nietige mensen zijn, die vaak foute keuzes maken. Maar laten we het wel samen doen. En laten we elkaar ook de ruimte gunnen.

Bezinning

Tijd voor bezinning. Zijn we bereid ruimte te geven aan anderen? En als dat ten koste gaat van onze eigen ruimte? In Bethlehem kregen Jozef en Maria weinig ruimte. Het Kind werd geboren. Koning Herodes gunde Hem geen ruimte. Is er bij ons ruimte voor Hem?

Ik wens u een gezegend kerstfeest.


Barnevelder Bennie Wijnne is Statenlid namens de SGP