11 maart 2019

SGP legt vinger bij onderzoek asbestsanering

Schriftelijke vragen (art. 39 Reglement van Orde)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

Datum: 8 maart 2019
Van: Evert Mulder, SGP
Onderwerp: Risico’s van asbestsanering in veel gevallen verwaarloosbaar


Aanleiding

In opdracht van Aedes is een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de risico’s van de verwijdering van asbest, waaronder asbestdaken. Uit dat onderzoek blijkt dat de risico’s van asbestverwijdering enorm verschillen, afhankelijk van hoe het asbest is gebonden, of het binnen of buiten is toegepast, en hoe het verwijderd moet worden. In sommige gevallen zijn de risico’s hoog, maar in veel gevallen (waaronder de verwijdering van asbestcementdaken) zijn de risico’s verwaarloosbaar, waardoor de beschermings-middelen die nu gebruikt worden, in feite niet noodzakelijk zijn. Het onderzoek toont aan dat het huidige asbestbeleid, en de huidige asbestsaneringsmethoden in veel gevallen niet realistisch en daardoor veel te duur zijn. Voor meer informatie zie de website van Aedes.

De woningbouwcorporaties vinden dan ook dat de huidige praktijk is doorgeslagen en pleiten daarom voor een risico-gestuurd asbestbeleid op basis van feiten.
Op 6 maart sprak de Tweede Kamer over de asbestvisie van staatssecretaris Van Ark (SZW) en het bovengenoemde onderzoek. Vrijwel alle partijen waren het eens met de strekking om de risicoklasse voor het verwijderen van asbest waar mogelijk te verlagen. De staatssecretaris gaf aan dat zij wil kijken naar differentiatie in de risico’s: ‘Als het goedkoper en net zo veilig kan, wordt dat de nieuwe standaard.’

Vragen

Bovenstaande brengt de Gelderse SGP-fractie tot de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • 1. Is het college op de hoogte van het hierboven genoemde onderzoek en de bespreking daarvan in de Tweede Kamer?
  • 2. Is het college met de SGP van mening dat de uitkomsten van het onderzoek en van de bespreking in de 2e Kamer in de nabije toekomst consequenties zullen hebben voor de sanering van asbestdaken, zowel wat de methode als wat de kosten betreft?
    Zo ja, is dat voor het college aanleiding om het in Gelderland ingezette beleid te bezien?
    Zo nee, waarom niet?
    De SGP-fractie verwacht dat de uitkomsten van het onderzoek en van de bespreking in de 2e Kamer er toe zullen leiden dat veel eigenaren van asbestdaken de ontwikkelingen zullen afwachten, in de hoop dat de kosten voor de verwijdering ervan zullen dalen. Dit spoort niet met het zojuist ingezette beleid van de provincie om een versnelling in de sanering van asbestdaken te bewerkstelligen, met als doel om vóór eind 2024 alle asbestdaken in Gelderland gesaneerd te hebben.
  • 3. Is het college bereid om, bij voorkeur in IPO verband, er bij de staatssecretaris op aan te dringen om zo spoedig mogelijk met een eventuele beleidswijziging te komen, zodat veel eigenaren hiervan nog kunnen profiteren vóór eind 2024?

 

Graag zien we uw antwoorden tegemoet.


Met vriendelijke groeten,
namens de SGP-fractie,

Evert Mulder