27 maart 2024

SGP vraagt aandacht voor urgentie rond wonen

Statenlid Harm Jan Polinder van de SGP-fractie heeft mede namens andere partijen een agendaverzoek ingediend met betrekking tot het onderwerp Wonen. Polinder wijst op twee recente rapporten die een zorgwekkend beeld schetsen van de situatie.

"Eind vorig jaar publiceerde Gedeputeerde Staten het rapport 'De Staat van de Volkshuisvesting', waarin de stand van zaken met betrekking tot het aantal woningen wordt belicht. Kort daarna verscheen ook een rapport over 'Onrendabele Toppen', waarin werd benadrukt dat Gelderland een tekort van maar liefst een miljard euro heeft voor woningbouw. Dit tekort wordt veroorzaakt doordat gemeenten verplicht zijn om veel woningen in de goedkope categorieën te bouwen."

Stoplichten

De rode en oranje stoplichten in deze rapporten duiden op ernstige knelpunten. "Het merendeel van de stoplichten staat op oranje of rood, terwijl we juist vaart moeten maken op de woningmarkt. Dit is essentieel. De problemen, zoals overbelasting van het energienet, de stikstofdiscussie, stijgende bouwkosten en tekort aan bouwpersoneel, vragen om snelle actie."

Agendaverzoek

Daarom heeft de SGP-fractie dus een agendaverzoek ingediend. "Het is van groot belang dat de Provinciale Staten zich maximaal inzetten voor het realiseren van zoveel mogelijk woningen, bij voorkeur bereikbaar en betaalbaar voor alle groepen woningzoekenden. Een cruciale eerste stap is goed luisteren. Daarom heb ik in het agendaverzoek gevraagd om een grondige beeldvormende fase, met onder andere een 'rond-de-tafel-gesprek' met experts en ervaringsdeskundigen. Vervolgens vindt de oordeelsvorming plaats, waarin politieke partijen hun standpunten kunnen presenteren en voorstellen kunnen doen aan de gedeputeerde."

Een passende woning voor iedereen

Als SGP bereiden we verschillende moties voor die voortkomen uit de beeldvormende fase. Tijdens de oordeelsvorming zullen we deze moties aankondigen, waaronder voorstellen voor de oprichting van een provinciale grondbank, versnelling van WNB-vergunningen en meer ruimte voor maatwerk. "Als een gemeente bijvoorbeeld liever meer sociale koopwoningen en minder sociale huurwoningen wil bouwen vanwege lokale vraag, dan moet die flexibiliteit er wat ons betreft zijn. Na indiening van deze moties zal er besluitvorming plaatsvinden tijdens de Statenvergadering. Op deze manier werken we gezamenlijk aan een Gelderland waarin een passende woning voor iedereen een vanzelfsprekendheid is!"