10 mei 2021

SGP waterschap Vallei en Veluwe stelt vragen

Henk van der Wind diende in mei een aantal vragen in bij dijkgraaf en heemraden van waterschap Vallei en Veluwe om meer zicht te krijgen op de gevolgen van een aantal ontwikkelingen. Denk aan het ontkoppelen van hemelwaterafvoer en ganzenpopulaties, maar ook het aanleggen van zonneweides en hondenpoep. Het kan allemaal van invloed zijn op de kwaliteit van onze watervoorziening.

Lees hier de vragen:

 

Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO

Aan het college van Dijkgraaf en Heemraden van de SGP fractie


Maarsbergen, 8 mei 2021

Tijdens de behandeling van het BOP in commissie en AB is er door onze fractie op gewezen dat het van belang is voldoende te onderzoeken en monitoren. Meten is weten. Er vinden in ons gebied altijd ontwikkelingen plaats die mogelijk gevolgen hebben voor onze doelen. Aan de hand van de antwoorden op de volgende vragen willen we graag meer zicht krijgen op de eventuele gevolgen van een aantal ontwikkelingen om zo mogelijk ook accenten te kunnen leggen richting begroting 2022. Bovendien kunnen de antwoorden ook van belang zijn met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet. Er gaat immers een zorgplicht gelden voor bijvoorbeeld de waterkwaliteit.

 

  • 1. In onze stedelijke gebieden zijn we al een aantal jaren bezig met het ontkoppelen van de hemelwaterafvoer van de riolering. De gedachte het rioolstelsel niet met schoon water te belasten is een goede gedachte. De vraag is echter hoe schoon het water is dat na ontkoppeling wordt geïnfiltreerd of in het watersysteem terecht komt. Uit onderzoek van Stowa en Rioned blijkt dat allerlei verontreinigingen voorkomen. Hoe ontwikkelt zich de kwaliteit van het water wat geloosd wordt vanuit het stedelijk gebied in het gebied van Vallei en Veluwe?

  • 2. Het onderhoud van de publieke ruimte zal mogelijkerwijs van invloed zijn op de kwaliteit van het te lozen water. Denk bv aan aantal veegrondes van de goten. Zien we verschillen per gemeente?

  • 3. Hondenuitlaatbeleid verschilt per gemeente. Er zijn gemeenten waar de poep in bepaalde gebieden mag blijven liggen. In het buitengebied zijn er plaatsen langs watergangen waar vele honden iedere dag worden uitgelaten zonder dat er opgeruimd hoeft te worden. Veelal is dit op korte afstand van watergangen. Hoe zit dit op onze eigen openbaar toegankelijke terreinen? Op welke manier komt dit thema in overleg met gemeenten aan de orde?

  • 4. Wij hebben binnen ons waterschap gebieden waar fors gegroeide ganzenpopulaties voor komen, soms juist in en nabij Natura 2000 gebieden. Stikstofbelasting is voor veel van die gebieden een kritische factor voor de kwaliteit van de natuur. Ter illustratie: Natuurvergunningen voor economische activiteiten worden al geweigerd als sprake is va toenames van 5 milligram (0,005 gram). Hebben we voldoende zicht op de ontwikkeling van de waterkwaliteit ten gevolge van (de ontlasting van) deze soms sterk toegenomen populaties?

  • 5. Bij de aanleg van zonneweides, maar ook bij wegen en bebouwing vind er geen vastlegging van de stikstofdepositie in biomassa meer plaats zoals bv in natuur- en landbouwgebieden. In theorie zou een zonneveld dus stikstofrijker water lozen in bodem en systeem. Zijn de gevolgen van de aanleg van zonnevelden voor de waterkwaliteit onderzocht?


Graag zien we schriftelijke beantwoording van de vragen tegemoet.

Namens de SGP-fractie,
Henk van der Wind