16 maart 2021

SGP wil moratorium geitenhouderijen opnieuw op de agenda

SGP wil een Ronde Tafel over het moratorium voor geitenhouderijen. Samen met PvdA, VVD, FvD en CDA diende de partij gisteren een agendaverzoek in. Waarom nu?

Statenlid Gerrit Averesch: “Er loopt een onderzoek naar mogelijke gezondheidseffecten van geitenhouderijen bij omwonenden. Omdat de resultaten hiervan nog niet bekend zijn, is er tijdelijk een moratorium. De einddatum hiervan lag aanvankelijk in 2021, maar is nu uitgesteld. Men verwacht dat de onderzoeken pas in 2024 kunnen worden afgerond. Naar aanleiding daarvan hebben we samen met de PvdA en de VVD schriftelijke vragen gesteld over de voortgang van het onderzoek. De antwoorden daarop gaven aanleiding om het onderwerp opnieuw op de agenda te plaatsen.” 

Het is de bedoeling dat er eerst een bespreking plaatsvindt in de vorm van een Ronde Tafel met diverse deskundigen om zicht te krijgen op de stand van zaken met betrekking tot de risico’s en de actualiteit. Vervolgens kan er dan met de fracties van Provinciale Staten in een oordeelsvormende bijeenkomst over doorgepraat worden. Averesch: “Tot op heden is met diverse onderzoeken nog steeds geen direct oorzakelijk verband aangetoond. Dat maakt het complex en onzeker. Het is van belang dat er snel duidelijkheid komt. Je kunt niet jarenlang een sector op slot zetten als onduidelijk is wat de oorzaak is van een verhoogd risico op longontsteking. Ook voor omwonenden is het van belang om te weten hoe het nu precies zit met de risico’s.” 

Het moratorium voor geitenhouderijen is ingegaan in 2017 en betekent dat er geen nieuwe geitenhouderijen gevestigd kunnen worden in de provincie Gelderland en dat bestaande bedrijven niet mogen uitbreiden.  

Het agendaverzoek:

Agendaverzoek Statendag

 

Onderwerp: Moratorium geitenhouderijen

 

Wij (SGP, PvdA, VVD, FvD en CDA) verzoeken u dit debat te agenderen in:

 • een beeldvormende bijeenkomst in de vorm van een Ronde Tafel
 •  een oordeelsvormende vergadering

Aanleiding en inhoud Agendaverzoek

In het actualisatieplan 7 (Omgevingsveronderdening) worden ook actualisaties doorgevoerd met betrekking tot het ingestelde moratorium rondom vestiging en uitbreiding van geitenhouderijen,  artikel 2.34. Zie tevens de bijlage van dit agendaverzoek.

Concrete aanleiding is het verlengen van de onderzoeksperiode (actualisatieplan 7 Omgevingsverordening, pagina 5, paragraaf 2.8 lid I) waarin de einddatum van 2021 wordt vervangen door 2024. In de toelichting wordt aangegeven dat de voortgang van het onderzoek door o.a. Covid-19 is vertraagd.

Naar aanleiding daarvan hebben de PvdA, SGP en VVD schriftelijke vragen gesteld over de voortgang van het onderzoek. De antwoorden op die vragen geven aanleiding tot de wens tot het raadplegen van deskundigen en het aansluitend houden van een oordeelsvormende vergadering.

Tijdens de Ronde Tafel kunnen deskundigen PS informeren over de status van het onderzoek naar de gezondheidseffecten, de actuele stand van zaken m.b.t. de risico’s en eventuele andere ter zake doende aspecten.

Graag zien we dat voor de Ronde Tafel in ieder geval als deskundigen worden uitgenodigd:

 • Dhr. P. Vellema DVM, PhD, Dip. ECSRHM, voormalig hoofd van de afdeling Kleine Herkauwers van de Gezondheidsdienst voor Dieren, waar hij nog steeds als dierenarts aan is verbonden;
 • Iemand namens de GGD / onderzoekers, die op dit moment bezig zijn met het onderzoek;

Andere relevante deskundigen kunnen uiteraard nog worden voorgesteld.

Aansluitend verzoeken de ondertekenaars om een oordeelsvormende vergadering zodat we kunnen spreken over de onderzoeken naar de gezondheidseffecten en de consequenties voor de geitenhouderijen in Gelderland in relatie tot het opgelegde moratorium.

Standpunt en overwegingen

De ondertekenaars denken dat in een Ronde Tafel een actueel zicht komt op de wenselijkheid en/of noodzaak van het verlengen van het moratorium. De redenen van de ondertekenaars tot dit verzoek zijn divers aangezien dit vanuit meerdere gezichtspunten is te benaderen. Een ieder vraagt zich af of de huidige situatie het meeste recht doet aan de actualiteit. Vanuit verschillende gezichtspunten willen we naar die actualiteit kijken.

Tevens verzoeken de ondertekenaars om in een aansluitende oordeelsvormende bijeenkomst te spreken over de onderzoeken en de gevolgen voor de geitenhouders en de aan hen opgelegde beperkingen.

 

15 maart 2021

 

 

Gerrit Averesch

 

Dit agendaverzoek wordt mede ingediend door:

Karin Jeurink

Rosmarijn Boender  

Kees Claassen  

Bea Schouten

 


Bijlage agendaverzoek

 

Betreffende artikel:

 

Artikel 2.34 (tijdelijk verbod op nieuwvestiging en uitbreiding geitenhouderij) GEWIJZIGD

 

 • 1.Het is verboden om:
  • a. een geitenhouderij te vestigen;
  • b. een veehouderijbedrijf of een veehouderijtak met andere landbouwhuisdieren geheel of gedeeltelijk te wijzigen in een geitenhouderij;
  • c. het aantal geiten dat op een bestaande geitenhouderij wordt gehouden te vergroten;
  • d. de oppervlakte van een dierenverblijf voor geiten te vergroten, tenzij het vergunde, dan wel gemelde aantal geiten aantoonbaar niet groeit;
  • e. een dierenverblijf voor een geitenhouderij op te richten en een gebouw of gronden voor het houden van geiten in gebruik te nemen;
  • f. bouwwerken of gronden tijdelijk te gebruiken voor een geitenhouderij.
 • 2. Het eerste lid, onderdelen c tot en met f, geldt niet voor op het eigen bedrijf geboren geitenlammeren tot een leeftijd van 60 dagen.
 • 3.Dit verbod is niet van toepassing voor zover voor die activiteit op 30 augustus 2017:
  • a. een ontvankelijke melding als bedoeld in artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit bij het bevoegd gezag is ingediend; of
  • b. een ontvankelijke aanvraag om een omgevingsvergunning bij het bevoegd gezag is ingediend, tenzij de aanvraag ziet op een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
 • 4. Dit verbod geldt voor het betreffende plangebied zolang geen bestemmingsplan als bedoeld in artikel 8.1 voor dat plangebied in werking is getreden dat overeenstemt met het eerste lid.
 • 5. In afwijking van artikel 8.1, derde lid, stelt de gemeenteraad een bestemmingsplan dat overeenstemt met het eerste lid uiterlijk voor 1 januari 2024 vast, tenzij door Gedeputeerde Staten uitstel is verleend om reden dat Provinciale Staten het tijdelijke verbod in heroverweging hebben genomen.