25 januari 2021

Statenvragen over stikstofgevoelige natuur

Agrarische bedrijven maken zich ongerust over nieuw beleid voor de aanleg van nieuwe (stikstofgevoelige) natuur in Gelderland. Wat betekent dit voor hen? Statenlid Evert Mulder stelt Statenvragen:

 

Mondelinge vragen (art. 43 RVO)


Datum: 23-01-2021
Van: Evert Mulder, SGP
Betreft: Stikstofgevoelige (nieuwe) natuur naast agrarische bedrijven

Geachte voorzitter,
In een artikel in een aantal vakbladen voor de agrarische sector (Vee en Gewas en Pigbusiness) wordt gerefereerd aan eigen onderzoek van de Stichting Agri Facts met de stikstofcalculator Aerius. De onderzoekers stellen dat door de provincie Gelderland zoekgebieden voor (nieuwe) stikstofgevoelige natuur in met name de Rijntakken dicht tegen bestaande agrarische bedrijven zijn ingetekend, en dat dit ertoe leidt dat Aerius deze bedrijven aanwijst als ‘piekbelasters’.
De SGP-fractie kan zich voorstellen dat deze informatie leidt tot verontrusting bij agrariërs, mede omdat er nieuw beleid wordt ontwikkeld voor de aanleg van nieuwe natuur. Daarom heeft de SGP-fractie de volgende vragen:

 

  • 1. Is het inderdaad zo dat de provincie Gelderland zoekgebieden heeft aangewezen, specifiek voor stikstofgevoelige natuur? En zo ja, welke gebieden betreft dat?
  • 2. Is het inderdaad zo dat deze zoekgebieden al zijn ingetekend op de habitatkaart in Aerius?
  • 3. Wat gebeurt er als er zich in nieuwe natuurgebieden stikstofgevoelige natuur ontwikkelt; kan dit leiden tot (extra) beperkingen voor naastgelegen agrarische bedrijven?

 

Antwoord gedeputeerde Drenth


Er zijn 3 soorten natuur:

  • a) Natura 2000 gebieden, aangewezen door het ministerie van LNV. De grenzen hiervan liggen al jarenlang vast en deze veranderen niet.
  • b) Het Gelders natuurnetwerk. Daar wordt nieuwe natuur aangelegd en hier gelden ook zoekgebieden voor nieuwe natuur. Maar hierbij wordt niet specifiek gekeken naar stikstofgevoelige natuur. Deze natuur wordt niet meegenomen in Aerius.
  • c) Daarnaast is er natuur die hier niets mee van doen heeft, maar wel ‘gewoon’ natuur is.


De stikstofdiscussie gaat alleen over de aangewezen Natura-2000 natuurgebieden.
Binnen die gebieden moet de provincie kaarten aanleveren hoe de natuur er momenteel bij staat. Daarbij wordt ook de term ‘zoekgebied’ gebruikt. Maar dit heeft hier een andere betekenis dan bij het Gelders natuurnetwerk. Er wordt geen nieuwe natuur aangelegd in het kader van de stikstofdiscussie. En er verandert niets aan de grens van Natura-2000 gebieden.

Bínnen de natura 2000 gebieden kan de natuur wel veranderen. Natuur is namelijk dynamisch. Je ziet dat met name bij de Rijntakken. Er zijn echter ook plekken waar de kritische depositie waardes juist verhoogd zijn omdat de natuur het daar kan hebben. Van bijplussen van natuur is geen sprake.

Bedrijven die nu een vergunning hebben voor hun bedrijfsvoering worden niet geraakt als er zich in hun omgeving stikstofgevoelige natuur ontwikkelt. Zij lopen niet het risico dat ze hun vergunning kwijt raken. Iedereen die een nieuwe vergunning aanvraagt voor uitbreiding e.d. wordt bij een nieuwe doorrekening wel geconfronteerd met hoe de natuur erbij staat. Dat geldt niet alleen voor de agrosector, maar voor alle economische activiteiten die we kennen.
Gelderland creëert geen piekbelasters. De provincie heeft de WUR opdracht gegeven om een analyse te doen wat de verschillende definities van piekbelasters betekenen. Als je kijkt naar de analyse, dan zie je dat daar keuzes in zitten. Gelderland stuurt zeker niet op meer piekbelasters. Dat zou namelijk alleen maar meer vraagstukken en uitdagingen betekenen. En uitkopen van meer piekbelasters is ook niet het beleid. Het zijn er nu al zoveel dat de provincie daarvoor niet voldoende middelen beschikbaar heeft.
Kortom, het beeld wat wordt opgewekt in de stukken, klopt niet aldus de gedeputeerde. Hij geeft aan dat de provincie ook geprobeerd heeft om dat aan de sector zelf uit te leggen. Dat was vlak voor de Kerst. Verder verwijst hij naar schriftelijke vragen die hier eerder (eind 2020) over zijn gesteld.