15 september 2021

Stikstof en extern salderen

Tijdens de oordeelsvorming van 15 september stond het extern salderen op de agenda. Dit naar aanleiding van de voortslepende discussie over stikstof en de landbouw. Evert Mulder voerde namens onze fractie het woord, en kwam op voor onze boeren. Zij mogen niet onteigend worden, en hun vergunning mag al helemaal niet ingetrokken worden!

Lees hier de bijdrage van Evert Mulder:

Voorzitter,

De SGP-fractie heeft op dit moment nog geen afgewogen oordeel over extern salderen in Gelderland; daarvoor zijn er teveel recente ontwikkelingen, vooral landelijk.

Ten aanzien van extern salderen was onze wens om als provincie grip te houden op de handel in stikstofrechten in Gelderland, en ongecontroleerde opkoop van boerderijen te voorkomen. Daarom waren wij vorig jaar voorstander van een tijdelijk verbod op extern salderen.

We horen nu van GS dat een verbod op extern salderen juridisch niet houdbaar is, omdat de wetgever het toestaat. Verder begrijpen we ook dat er behoefte is in Gelderland aan stikstofruimte, o.a. voor woningbouw, de aanleg van bedrijventerreinen, of ook voor ontwikkelingen in de agrarische sector. Maar we weten ook dat er (vooral in de industrie) bedrijven zijn die uit nalatigheid hun vergunning in het kader van de Wet Natuur Bescherming niet op orde hebben. Deze bedrijven willen we niet met voorrang faciliteren.

Voor het vlottrekken van gewenste ontwikkelingen hebben we echter de Gelderse Stikstof Bank in ontwikkeling. En als SGP-fractie willen we nog steeds bij voorkeur elke overdracht van stikstofrechten laten verlopen via deze Bank. De vraag aan het college is waarom dat niet kan?

Daarnaast is er het punt van de afkapgrens van 25 kilometer bij de beoordeling van stikstofdepositie, veroorzaakt door nieuwe ontwikkelingen. Het positieve daarvan is dat er dan voor een groot deel alleen nog voor Gelderse initiatieven Gelderse stikstofruimte nodig is, en er dus minder behoefte zal zijn om boerderijen op te kopen in Gelderland, t.b.v. extern salderen. Daar staat tegenover dat de negatieve effecten van verder weg gelegen ontwikkelingen niet meer meetellen in de beoordeling, terwijl die negatieve effecten op de Gelderse natuur er wel degelijk zijn. Hoe dan ook, de SGP vindt het wel belangrijk dat deze afkapgrens van 25 kilometer is doorgevoerd voordat we extern salderen in Gelderland openstellen. De vraag aan het college is dan ook wanneer dit het geval zal zijn?

Verder maken wij ons, met andere fracties, zorgen over de juridische houdbaarheid van deze afkapgrens van 25 kilometer. Is er zicht op wanneer er een eerste juridische toetsing zal plaatsvinden?

Overigens zijn we blij met het voorstel van GS om een verplichting tot sloop van stallen te koppelen aan het intrekken van een WNb vergunning als extern salderen wordt opengesteld. Daaraan gekoppeld hebben wij wel de vraag hoe dat gaat bij de opkoop van Gelderse boerderijen door Rijkswaterstaat, t.b.v. het doortrekken van de A15? Dat lijkt volledig buiten ons om te gaan. Hoeveel grip hebben we daar nog op? En wordt daar ook de sloopverplichting op van toepassing?

Voorzitter, wij willen over dit onderwerp graag verder geïnformeerd worden in een beeldvormende sessie, voordat we in een volgende oordeelsvormende sessie ons eindoordeel geven over extern salderen.

En overigens is de SGP van mening dat boeren ten behoeve van de verlaging van stikstofemissies niet mogen worden onteigend of dat, erger nog, hun vergunning wordt ingetrokken. Hier willen wij niet aan meewerken.