15 januari 2020

Stikstofdebat in Staten

De nieuwe beleidsregels extern- en intern salderen werden in december gepubliceerd. Als SGP zijn we blij dat er nu meer duidelijkheid is voor de boeren. De nieuwe beleidsregels zijn een verbetering ten opzichte van de eerdere versie, waarover terecht veel onrust is ontstaan. In de nieuwe regels wordt uitgegaan van de gerealiseerde stalcapaciteit en wordt de boer niet de dupe van een situatie waarbij de stal al of niet tijdelijk niet vol stond.

De bijdrage van Statenlid Bennie Wijnne tijdens het stikstofdebat:

 

SGP Gelderland

De provincie Gelderland heeft de beleidsregels voor extern- en intern salderen dinsdag gepubliceerd. De SGP is blij dat er nu duidelijkheid voor de agrarische sector is ontstaan. De nieuwe beleidsregels zijn een duidelijke verbetering ten opzichte van de eerdere versie, waarover terecht veel onrust is ontstaan. In de nieuwe regels wordt uitgegaan van de gerealiseerde stalcapaciteit en wordt de boer niet de dupe van een situatie waarbij de stal al of niet tijdelijk niet vol stond.

Het stikstofvraagstuk houdt Nederland nu al maanden in de greep.  De verwarring neemt toe. Dat vraagt om een daadkrachtig beleid van de overheid. Landelijk ontbreekt het daar op dit moment aan.

Landbouwcollectief

De landbouw heeft zich verenigd in het Landbouw Collectief. Maar liefst 13 organisaties werken daarin samen.  Dat is uniek en prijzenswaardig. Zo heeft de overheid te doen met een gesprekspartner. Als eerste en enige sector heeft het Landbouw Collectief haar nek uitgestoken en een plan gepresenteerd.  Hoofdpunten uit dit plan zijn o.a. extra geld voor vitalisering van de varkenshouderij.  Terugdringen van de uitstoot in de melkveehouderij door ander voer, meer beweiden, anders mest uitrijden.  En het ongemoeid laten van vergunde rechten en de behoefte aan regelrust. Niet ieder jaar de spelregels wijzigen, daar kan een ondernemer niet op investeren. De minister is in gesprek gegaan met het Landbouw Collectief. Ook dat was heel goed. Het lijkt erop dat de zaak nu stagneert. En dat mag niet gebeuren.  SGP Gelderland roept de minister op om het stikstofplan van de landbouw te omarmen en uit te voeren!  En daar waar mogelijk zal de provincie Gelderland dat moeten ondersteunen.

Meten is weten

Er blijft verwarring over de herkomst van stikstof in natuurgebieden. Want daar gaat het om, de stikstofneerslag (depositie)  in Natura2000 gebieden. De verwarring is alleen maar groter geworden nu is gebleken dat veel andere bedrijven in de buurt van Natura2000 gebieden niet over een Natuurbeschermingswetvergunning blijken te beschikken. De SGP wil hierover duidelijkheid.  Er zullen voldoende meetpunten moeten komen in deze gebieden, zodat snel duidelijk wordt waar de stikstofneerslag vandaan komt. Alleen dan kunnen we maatregelen nemen. Snelle maatregelen op basis van verkeerde gegevens, daar krijgen we met z’n allen spijt van en levert voor de natuur niets op. De SGP roept Gedeputeerde Staten van Gelderland op om snel met de gebiedsgerichte aanpak te komen, zodat de Gelderse situatie snel duidelijk wordt en bedrijven weten waar ze aan toe zijn.  

Veel onrust

De onrust en het ongeduld in de landbouw nemen toe. En niet te vergeten bij de bouw, waar men niet voldoende vooruit kan.  De SGP heeft begrip voor de onvrede en het ongeduld De afgelopen jaren is regel op regels gestapeld terwijl er geen enkele vergoeding tegenover stond. Dat kan zo niet langer.  Ook in de samenleving is tot nu toe veel sympathie voor de boeren. Anderzijds is de SGP bezorgd dat nieuwe acties tot ongewenste situaties zullen leiden. De SGP Gelderland roept de boeren op om verstandig om te gaan met de  opgebouwde goodwill.