1 april 2021

Toekomst van de Gelderse boer

Provinciale Staten stelden op 31 maart de Kadernota Agrifood vast. Ook de SGP stemde hiermee in. Statenlid Evert Mulder: “Het gaat over de toekomst van de Gelderse boer. En daar hebben wij veel waardering voor, want zij produceren ons voedsel.” Hij pleitte voor een duurzaam verdienmodel. Tevens diende de SGP (samen met het CDA en een aantal andere partijen) een motie in voor het stimuleren van verhoging van het organische stofgehalte in de bodem.

Lees hier zijn volledige bijdrage:


Als SGP-fractie hebben we de Kadernota Agrifood met veel belangstelling gelezen. Het gaat immers over de toekomst van de Gelderse boer. En daar hebben wij veel waardering voor, want zij produceren ons voedsel.
Het is dus wat ons betreft, vooral belangrijk dat we de Gelderse boer perspectief bieden, of anders gezegd, lange-termijn zekerheid. En dat kan alleen als er een duurzaam verdienmodel is. En wij denken dat de nu voorgestelde Kadernota daar aanknopingspunten voor biedt. Vooral ook omdat de nota tot stand is gekomen in samenspraak met de sector.

De SGP vindt het ook belangrijk dat de landbouwsector de ruimte en de mogelijkheden krijgt om verder te verduurzamen. Daarom zijn wij blij met een aantal zaken in het voorstel en het vervolgvoorstel:

  • Dat het investeringskrediet voor kavelruil gecontinueerd wordt; hopelijk leidt dat er toe dat de boeren hun grond dichter bij huis krijgen, waardoor vervoersbewegingen minder worden en de koeien meer de wei in kunnen.
  • Dat boeren meer ingezet gaan worden voor natuurbeheer, en vooral dat daarvoor langjarige contracten afgesloten gaan worden. Dat biedt mogelijkheden voor omschakeling naar biologische of natuur inclusieve landbouw.
  • Dat er financiële ruimte is voor innovatie, met name ook in emissiereductie. Dat is tevens goed voor de aanpak van het stikstofprobleem.
  • Dat er met boeren die in een kwetsbaar gebied wonen en werken (dicht bij natuur), en willen verplaatsen, wordt meegedacht en gezocht naar een beter passende locatie om het bedrijf voort te zetten.


Tenslotte pleit de SGP voor het stimuleren van een verhoging van het organische stofgehalte in de bodem. Daarmee snijdt het mes niet aan twee, maar aan minstens drie kanten. Het verbetert de vruchtbaarheid van de bodem; het vergroot de biodiversiteit; en het houdt het water beter vast, en voorkomt daarmee verdroging. Daarom hebben wij samen met het CDA een motie voorbereid (die gelukkig al door meerder fracties is omarmt) waarin we GS oproepen om met een voorstel te komen hoe dit onderwerp breder benaderd en opgepakt kan worden.

In reactie op de motie van FvD: Wij delen de zorgen van de FvD t.a.v. de aantallen boeren die stoppen. Wij denken dat GS al bezig is om hier een duidelijker beeld van te krijgen, o.a. door het voeren van keukentafelgesprekken. We horen graag de reactie van de gedeputeerde, maar zullen de motie steunen.