28 februari 2019

Voorwaardelijk ja voor de realisatie van het WFC-Experience

Voorwaardelijk ja voor de realisatie van het WFC-Experience

Het concept van het World Food Center – Experience  is veelbelovend en sluit aan bij huidige maatschappelijke vraagstukken, rond voeding, gezondheid en duurzaamheid. Als SGP-fractie blijven we daar enthousiast over, zoals we dat tot nog toe ook steeds geweest zijn. Daarbij komt dat sinds de bespreking vorig jaar meer educatie in het programma is opgenomen, in plaats van entertainment. Het is nu vooral gericht op jongeren, met het doel om hen te bereiken met de beleving en de herkomst van ons voedsel. Daar staan we achter.

In de commissievergadering hebben we echter ook een aantal zorgpunten en risico’s naar voren gebracht, onder andere over:

  • het feit dat het bedrijfsleven feitelijk niet bijdraagt in de eenmalige kosten, maar alleen in de exploitatie; zij gaan dus pas bijdragen als het hele WFC is gerealiseerd en levensvatbaar blijkt te zijn;
  • het aantal bezoekers; er wordt uitgegaan van 330.000 bezoekers per jaar, met een buffer van 80.000; maar dat betekent wel dat bij minder dan 250.000 bezoekers per jaar verlies wordt geleden;
  • het voorstel om de exploitatie via een stichting te laten verlopen; op zich vinden we dat prima, maar over hoe die tot stand komt en hoe de relatie gaat zijn tot de exploitant, is nog niets duidelijk;
  • het feit dat er (nog) geen afspraken zijn gemaakt voor het geval de exploitatie één of meerdere jaren negatief uitvalt, of dat de Experience niet levensvatbaar blijkt te zijn.

Daarom hebben we in de commissievergadering aangegeven dat we, gelet op deze risico’s en onzekerheden, niet zonder meer het volle bedrag van 17 M€ beschikbaar wilden stellen. We hebben gevraagd om een fasering met daarin één of meer go / no go momenten.

In het vervolgvoorstel, t.b.v. de Statenvergadering, is aan deze wensen tegemoet gekomen:

  • Het hele plan is opgedeeld in 4 fasen, met beslismomenten daartussenin.
  • Het grote geld wordt pas uitgegeven nadat er duidelijkheid is verkregen over de bijdrage vanuit het bedrijfsleven, over de regiodeal met de Rijksoverheid en over de exploitant.
  • Over de oprichting en de statuten van de Stichting worden we als PS tussentijds actief geconsulteerd.
  • Voordat we naar fase 4 gaan, en de laatste 14 M€ gaan uitgeven, volgt er een apart besluit, mede gebaseerd op een actualisatie ven het LDP-rapport en een second opinion over de te verwachten bezoekersaantallen. Als dan één van beiden afwijkt van het huidige plan, is heroverweging mogelijk.

Daarom is onze conclusie:

We blijven enthousiast over de opzet van het WFC-Experience, met de kennis van nu hebben we vertrouwen in de realisatie er van, en er zijn voldoende evaluatiemomenten ingebouwd om, als dat nodig mocht zijn, aan de noodrem te trekken. De SGP stemt in met het voorstel.

Evert Mulder,
SGP-statenlid