Agrarische sector

Onze boeren leveren ieder jaar een flinke economische prestatie waar iedereen in Nederland van profiteert. Minstens zo bijzonder is dat de Nederlandse boer dit voor elkaar krijgt met steeds minder consequenties voor natuur en milieu. Innovatie en modernisering maken de agrarische sector steeds duurzamer. Vanuit de hele wereld komen deskundigen kijken hoe de Nederlandse boer dit klaarspeelt.

Echter, terwijl agrariërs het ene na het andere exportrecord breken, ontmoeten zij in de politiek steeds minder waardering voor hun werk. Boeren werken steeds schoner en groener, maar aan hen kleeft het imago van vervuilers en van mensen die zich maar mondjesmaat inzetten voor dierenwelzijn. Hier ligt een belangrijke taak voor de politiek om zorgvuldig over deze belangrijke sector te spreken en met hen om te gaan op een wijze die recht doet aan de grote maatschappelijke betekenis die zij hebben.

Gelderland beschikt met de Wageningen Universiteit over veel kennis over de agrarische sector en voedselproductie. De ontwikkeling van het World Food Centre in Ede kan daar nog een extra stimulans aan geven. Agrariërs zijn ondernemers. De regio Food Valley en de Betuwe beschikken over veel mogelijkheden om innovatief bezig te zijn voor de Gelderse land- en tuinbouw. Boeren moeten daarbij kunnen rekenen op een betrouwbare overheid die niet telkens de regels wijzigt. Geen wijziging van beleid aan de hand van incidenten of niet afgerond onderzoek, zoals bij de stop op de geitenhouderijen in Gelderland het geval was. Wij willen waken voor regelgeving die innovatie in en verduurzaming van de veehouderij frustreert. Want waarom werken aan minder uitstoot als er toch niet meer dieren gehouden mogen worden? Als uitbreiding niet meer mogelijk is, ontstaan er juist bedrijven met verouderde stallen en een hoge uitstoot van geur en fijnstof. Burgers en boeren zijn daarvan de dupe. De oneliner ‘minder dieren leidt tot minder vervuiling’ is niet correct. Agrarische ondernemers zorgen voor gezond en veilig voedsel. Daar staat de Nederlandse boer in de wereld om bekend. Fraude dient hard te worden aangepakt, aangezien dit veel imagoschade oplevert voor de boeren.

Geen enkele boer betwist dat bewoners van het platteland recht hebben op een goede leefomgeving. Ondernemers die een nieuwe stal bouwen, gaan nu vaak al verder dan wettelijk vereist is. Pluimveehouders investeren bijvoorbeeld volop in droogtunnels, luchtwassers en ionisatielampen om de uitstoot van ammoniak en fijnstof te beperken. De provinciale overheid moet dergelijke ontwikkelingen stimuleren, niet frustreren. Schaalvergroting is vaak noodzakelijk om te verduurzamen en te moderniseren. Bij schaalvergroting gaat het niet om voor of tegen, maar om de vraag of het totale plan beter is voor boer, dieren en milieu. De effecten zijn bepalend voor de vraag welke schaal acceptabel is. Een intelligente aanpak vormt het zogeheten ‘Gelderse Plussenbeleid’.

Boeren in onze provincie mogen uitbreiden op voorwaarde dat ze extra stappen zetten bij het verminderen van emissies of verbetering van het landschap. De SGP wil daarop inzetten. Qua schaalgrootte heeft het gezinsbedrijf onze voorkeur. Dat is ook voor maatschappelijk draagvlak belangrijk. Geen industriële uitstraling. De agrarische sector moet ruimte blijven houden om zich te kunnen ontwikkelen en verbreden, ook met agrarisch gelieerde nevenactiviteiten. Soms vraagt dit in het kader van verduurzaming extra ruimte.

De SGP zet zich in voor:

  • actieve en positieve promotie van de agrarische sector;
  • ondersteuning van innovatieve projecten in de voedselketen, ook die gericht zijn op de ontwikkeling en productie van plantaardige eiwitten;
  • projecten om producent en consument dichter bij elkaar te brengen;
  • een goed verdienmodel voor de boer, want die kan immers niet groen zijn als hij rood staat;
  • zorgvuldige regelgeving met betrekking tot de agrarische sector, gebaseerd op gedegen onderzoek;
  • bevordering van innovatie en het wegnemen van belemmerende regelgeving, waardoor bijvoorbeeld nieuwe huisvestingsystemen niet ingevoerd kunnen worden;
  • het ondersteunen van projecten in de provincie waar gezocht wordt naar toekomstbestendige bedrijfsvoering;
  • het opdoen van ervaring met het Gelderse Plussenbeleid en zo nodig komen tot bijstelling van huidige plannen en inzichten;
  • het stimuleren van projecten waarbij gezocht wordt naar innovatieve oplossingen als het gaat om terugdringen van emissies (waaronder fijnstof).

 Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.