Energie

De voorraden olie en gas raken op, zeker in Nederland. Als goed rentmeester moeten we daarom zorgvuldig omgaan met de nog beschikbare fossiele energiebronnen. Daarbij komt - wat de SGP betreft - dat we ons niet afhankelijk moeten maken van de olie uit het Midden-Oosten of van gas uit Rusland. We zullen dus veel meer toe moeten naar het gebruik van duurzame elektriciteit die in de regio is opgewekt. Dat maakt ons minder afhankelijk van het buitenland en versterkt meteen de regionale economie.

Maar allereerst geldt: energie die we niet gebruiken, hoeven we ook niet op te wekken. De SGP zet energiebesparing daarom op één!

Er is op dat vlak nog een wereld te winnen, bijvoorbeeld door aanschaf van energiezuinige apparaten en door betere isolatie van woonhuizen en andere gebouwen. Ook hierin ligt de primaire verantwoordelijkheid weliswaar bij bewoners en bedrijven, maar de (provinciale) overheid dient wel het goede voorbeeld te geven.

Overigens pleit de SGP ervoor om ten aanzien van het gasloos maken van buurten en wijken niet overhaast te werk te gaan. We moeten streven naar realistische scenario’s. Vooralsnog blijft er zeker nog (groen) gas beschikbaar en de transitie moet wel betaalbaar blijven voor de bewoners.

De provincie Gelderland wil vooroplopen in de transitie naar duurzame energie. De SGP staat daar helemaal achter. Dat betekent dat volop gewerkt moet worden aan de realisatie van zonnepanelen op daken, de bouw van windmolens en biomassacentrales en vergistingsinstallaties om duurzame elektriciteit op te wekken. Om aan de warmtevraag te voldoen, kan gebruik worden gemaakt van biogas, van restwarmte van bedrijven, maar ook van bijvoorbeeld aardwarmte.

Wat de SGP betreft, moeten we vooralsnog alle alternatieve duurzame oplossingen voor het opwekken van elektriciteit aangrijpen en ontwikkelen. We kunnen ons niet de luxe permitteren om bepaalde vormen die (enige) overlast veroorzaken - zoals windmolens – buiten beschouwing te laten. Wel is het uiteraard van belang om alle vormen van overlast zoveel mogelijk te beperken. Als windmolens op land worden gerealiseerd, is niet alleen draagvlak van belang. De omwonenden moeten ook kunnen meeprofiteren van de baten en de mogelijkheid hebben om te participeren. De SGP is voorstander van een minimale afstand van windmolens tot woonhuizen van 400 meter. De SGP is voorstander van realisatie van windmolens langs infrastructuur (snelwegen, spoorwegen, kanalen); zonodig ook waar deze infrastructuur door natuur of een bosgebied loopt. Maar om het aantal te plaatsen windmolens enigszins te beperken, is het zaak om zoveel mogelijk in te zetten op zonne-energie, in het bijzonder ook op daken van (semi-)overheidsgebouwen. Er is nog voldoende dakoppervlak beschikbaar. Kleine zonneweides kunnen een goede aanvulling vormen, mits dit niet ten koste gaat van vruchtbare landbouwgrond. Te denken valt aan plaatsen langs snelwegen, waar vanwege de geldende geluidszone niet gebouwd mag worden, oude stortplaatsen en dergelijke.

De SGP zet zich in voor:

  • de realisatie van energieneutraliteit. Vooralsnog hebben we hiervoor ook energie uit biomassa nodig. Het is daarbij wel van belang dat de biomassa (houtsnippers) afkomstig is uit eigen land;
  • nuttig en lokaal gebruik van restwarmte van industriële bedrijven. De provincie kan hier een faciliterende rol in spelen, onder andere door de haalbaarheid van een warmtenet in Arnhem-Noord te (laten) onderzoeken;
  • de subsidiëring van seismisch onderzoek naar ultradiepe geothermie ten behoeve van de levering van hoge temperatuur warmte voor bedrijven en lage temperatuur restwarmte voor woonhuizen;
  • de verdere opschaling van de laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. De provincie moet hier - met het oog op de energietransitie van de automobiliteit - werk van maken;
  • het opzetten van professionele energieloketten en een infrastructuur van energiecoaches, samen met gemeenten. Zo kan iedereen hulp krijgen bij het maken van een plan voor het energiezuinig maken van de eigen woning en voor het opwekken van de eigen energie;
  • het stimuleren van de oprichting van lokale energiecoöperaties die lokaal opgewekte elektriciteit en lokaal geproduceerd biogas leveren;
  • het stimuleren van ontwikkelingen en innovaties op het vlak van mestvergisting. Dit kan een substantiële bijdrage leveren aan de energietransitie. Stankoverlast moet daarbij worden voorkomen;
  • energiebesparing door alle provinciale wegen en gebouwen op korte termijn te voorzien van ledverlichting.

 Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.